Druk uchwalony nr 1013 (VII kadencja)

Druk nr 1013
1013 -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", oznaczonej numerem 11 (w zakresie punktów nr 1, nr 2, nr 4 oraz częściowo w zakresie punktu nr3 ) w Załączniku do Zarządzenia Nr 145/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", w tym uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/

Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2016-06-20
Projekt doręczony - 2016-06-24
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2016-07-04  PDF  

Powiązane strony w BIP:

Uchwała podjęta: