Druk uchwalony nr 1010 (VII kadencja)

Druk nr 1010
1010 -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", oznaczonej numerem 6 w Załączniku do Zarządzenia Nr 145/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", w tym uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/

Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2016-06-20
Projekt doręczony - 2016-06-23
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2016-07-04  PDF  

Powiązane strony w BIP:

Uchwała podjęta: