Projekty podjęte - VIII kadencja

Nr druku     Uchwała
145 UCHWAŁA NR VII/134/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa.
144 UCHWAŁA NR VIII/140/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Praworządności Rady Miasta Krakowa.
142 UCHWAŁA NR XI/160/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany siedzib trzech filii Biblioteki Kraków, utworzenia wypożyczalni międzyfilialnej oraz wprowadzenia zmian w statucie Biblioteki Kraków.
141 UCHWAŁA NR VII/130/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie powołania Krakowskiej Rady Programowej ds. przygotowania obchodów jubileuszu 70 - lecia Nowej Huty.
140 UCHWAŁA NR VIII/138/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
139 UCHWAŁA NR VII/132/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Gminie Mieszkowice dotacji na odbudowę zniszczonego w pożarze wielorodzinnego budynku komunalnego.
138 UCHWAŁA NR VII/131/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie, os. Szkolne 21, poprzez wyłączenie V Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Krakowie, Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 10 w Krakowie oraz Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Krakowie.
137 UCHWAŁA NR VII/129/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Krakowskiemu Teatrowi Scena STU.
136 UCHWAŁA NR VII/128/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr CXV/1547/10 w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto.
135 UCHWAŁA NR XI/159/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Wolności.
134 UCHWAŁA NR XI/177/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 marca 2019 r. ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zapewnienia remontu i odwodnienia ul. Łozińskiego w Krakowie.
133 UCHWAŁA NR VIII/137/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/6 części kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 7551/614535 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta Krakowa) położonym przy ul. Duża Góra 35 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w ww. części.
132 UCHWAŁA NR VIII/136/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/6 części kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 7551/614535 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta Krakowa) położonym przy ul. Duża Góra 35 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części.
131 UCHWAŁA NR VII/127/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia i realizacji dodatku opiekuńczego.
130 UCHWAŁA NR VII/126/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie zadania pn. ''Plac zabaw pod Kopcem Piłsudskiego'' w 2019 roku.<<>>Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie uchwałą Nr KI-411/97/19 z dnia 20 marca 2019 r. orzekła o stwierdzeniu nieważności uchwały.
129 UCHWAŁA NR VI/96/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
128 UCHWAŁA NR VI/95/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa.
127 UCHWAŁA NR VI/110/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa do złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji w związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursem w ramach programu priorytetowego ''GEPARD II - transport niskoemisyjny Część 2) Strategia elektromobilności? na opracowanie ''Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Miejskiej Kraków''.
126 UCHWAŁA NR VII/125/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta ''Młody Kraków 2.0'' na lata 2019-2023.
125 UCHWAŁA NR VI/108/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Krakowa porozumienia z Zarządem Województwa Małopolskiego w sprawie przekazania części obowiązków zarządcy odcinka drogi wojewódzkiej nr 776 w m. Prusy na odcinku ref. 010 od km ok. 0+000 (2+760) do km ok. 0+190 (2+950).
124 UCHWAŁA NR VI/93/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej.<<>>>.
122 UCHWAŁA NR VI/114/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na potrzeby realizacji inwestycji mieszkaniowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r., poz. 1496).<<>>Rozstrzygnięcie Nadzorcze WN.II.4131.1.7.2019 Wojewody Małopolskiego stwierdzające nieważność uchwały w części tj. w zakresie § 5
121 UCHWAŁA NR VI/113/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Rejon ulic Podłużnej i Pylnej''.
120 UCHWAŁA NR VII/120/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Rejon ulic Podłużnej i Pylnej''.
119 UCHWAŁA NR VII/124/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019.
118 UCHWAŁA NR VII/123/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 92 im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie poprzez przeniesienie siedziby z os. Kalinowego 18 na os. Józefa Strusia 19.
117 UCHWAŁA NR VI/89/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przygotowania programu promowania E-learningu dla krakowskich uczniów z indywidualnymi programami lub tokiem nauki.
116 UCHWAŁA NR VI/91/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zapewnienia przejezdności dla tramwajów w ciągu ul. Długiej.
115 UCHWAŁA NR IV/71/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Krakowa.
114 UCHWAŁA NR IV/70/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa.
113 UCHWAŁA NR IV/69/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa.
112 UCHWAŁA NR IV/68/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodnicząco Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa.
111 UCHWAŁA NR IV/67/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa.
110 UCHWAŁA NR IV/66/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Praworządności Rady Miasta Krakowa.
109 UCHWAŁA NR IV/65/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wszczęcia działań na rzecz stworzenia kampanii informacyjno - społecznej na rzecz budowania świadomości co do możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
108 UCHWAŁA NR IV/84/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie lokalizacji na terenie Krakowa profesjonalnego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt.
107 UCHWAŁA NR VI/109/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. urządzenia wielopokoleniowego skweru rodzinnego na działce nr 112/9 obr 14 Śródmieście stanowiącej część Parku Miejskiego Bulwary Wisły.
106 UCHWAŁA NR VI/92/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. pozyskania na rzecz Gminy Miejskiej Kraków terenu Parku Jalu Kurka.
105 UCHWAŁA NR VII/122/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 2 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Jana Zamoyskiego Nr 26 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej.
104 UCHWAŁA NR VII/121/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 221/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta Krakowa) położonym przy ul. Witosa 27 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.
103 UCHWAŁA NR VI/106/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia ''Zdrowy Kraków 2019-2021''.
102 UCHWAŁA NR VI/105/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021.
101 UCHWAŁA NR VI/107/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Krakowa na realizację zadań ujętych w Programie wspierania Rodzinnych Ogrodów Działkowych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, przyjętego uchwałą nr LII/976/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2016 r.
100 UCHWAŁA NR IV/73/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr CXXI/1918/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.
99 UCHWAŁA NR IV/72/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.).
98 UCHWAŁA NR IV/82/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIV/578/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie w sytuacji wystąpienia przekroczenia określonych poziomów szkodliwych substancji w powietrzu.
97 UCHWAŁA NR IV/86/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Witkowice - Północ''.
96 UCHWAŁA NR VI/112/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Witkowice - Północ''.
95 UCHWAŁA NR IV/85/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Skotniki i Kostrze - Obszar Łąkowy''.
94 UCHWAŁA NR VI/111/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Skotniki i Kostrze - Obszar Łąkowy''.