BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

DYREKTOR

ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W ZARZĄDZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

UL. BOLESŁAWA CZERWIEŃSKIEGO 16, 31-319 KRAKÓW

 

Referent/Starszy Referent w Referacie Rozliczeń Nieruchomości

nazwa stanowiska pracy

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.),
 2. wykształcenie wyższe ekonomiczne lub ukończone studia wyższe na innym kierunku niż ww. wraz z ukończonymi studiami podyplomowymi w zakresie ekonomii, rachunkowości lub finansów.

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 1. znajomość statutu Miasta Krakowa i statutu ZBK oraz wynikających z niego zadań,
 2. znajomość Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie,
 3. znajomość przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 4. znajomość przepisów Kodeksu cywilnego,
 5. znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 6. znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
 7. znajomość ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy,
 8. znajomość przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 9. znajomość przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 10. znajomość programów pakietu MS Office.

W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym dodatkowym technikom naboru (np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie poprawnej ewidencji księgowej w zakresie kosztów nieruchomości oraz jej dokumentowanie w tym:
  • dekretowanie faktur na budynki,
  • księgowanie faktur kosztowych i innych dokumentów i dowodów księgowych,
  • wyliczanie zaliczek eksploatacyjnych dla budynków mieszkalnych i użytkowych,
  • kwartalna weryfikacja zasobu,
  • dokonywanie uzgodnień konta zespołu „4” z zespołem „5”.
 2. przygotowanie danych do bilansu skonsolidowanego,
 3. przygotowanie analiz i sprawozdawczości wyników finansowych poszczególnych nieruchomości,
 4. sporządzanie rozliczeń nieruchomości,
 5. prowadzenie kartotek budynków prywatnych oraz własności mieszanej,
 6. przygotowanie kosztów opłat niezależnych od właściciela dla budynków będących w zarządzie ZBK do rozliczeń mediów po zakończeniu danego roku księgowego,
 7. bieżąca obsługa stron i korespondencji w zakresie prowadzonych rozliczeń.

 

4. Warunki pracy i płacy:

 1. wymiar czasu pracy: pełny etat,
 2. płaca zasadnicza: od 2 650,00 zł. do 2900,00 zł. brutto miesięcznie + premia uznaniowa miesięczna zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat,
 3. zatrudnienie na okres co najmniej 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony (obowiązek odbycia służby przygotowawczej dla osób, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)).

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

 

6. Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae (CV),
 2. dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia),
 3. dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia - w przypadku wymaganego doświadczenia/stażu pracy w ogłoszeniu o naborze),
 4. własnoręcznie podpisane oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,
 5. informacja z krajowego rejestru karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),
 6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.).

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, w terminie do dnia 08.11.2018 r. z dopiskiem na kopercie FN-42/18,
 2. decyduje data wpływu do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie,
 3. oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 4. o terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy,
 5. oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej,
 6. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=32&dok_id=22169) oraz na tablicy informacyjnej ZBK.

 

8. Ilość etatów: 1 etat

 

Katarzyna Zapał

Dyrektor ZBK
 

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozliczeń Nieruchomości Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FN-42/18)