BIP Archiwalny - A_CKU (data archiwizacji: 2019-10-10, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XXI/411/19 Rady Miasta Krakowa)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą:

os. Szkolne 21 (tel. 12 644-51-66; 12 642-19-00)

zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

 (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.)

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze - referent administracyjny oraz ds. archiwum

(pełny wymiar czasu pracy tj. 1  etat)

 

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

 • wymagania zgodne z art. 6 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk  urzędniczych

 • wykształcenie co najmniej średnie

 • posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku

 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • cieszy się nieposzlakowaną opinią

   

2.  Wymagania  dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 • znajomość zagadnień prawa oświatowego,

 • znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych (np. fax, ksero)

 • umiejętność korzystania z Internetu

 • znajomość Statutu Centrum

 • znajomość struktury szkoły

 • znajomość przepisów kancelaryjno-archiwalnych

   

3.  Zakres obowiązków  referenta administracyjnego obejmuje w szczególności:

 • Zapewnienie prawidłowej i kulturalnej obsługi petentów w sekretariacie uczniowskim:

 • Przyjmowanie dokumentów kandydatów do szkół dla dorosłych oraz ich ewidencjonowanie.
 • Przygotowanie dokumentacji słuchaczy szkół dla dorosłych przystępujących do egzaminów semestralnych, poprawkowych, dojrzałości.
 • Przygotowanie dokumentacji szkół dla dorosłych do zakończenia roku szkolnego
 •   przygotowanie protokołów egzaminacyjnych
 • wydawanie druków arkuszy ocen
 • Wypisywanie legitymacji oraz identyfikatorów dla słuchaczy szkół dla dorosłych.
 • Wypisywanie zaświadczeń dla słuchaczy szkół dla dorosłych.
 • Prowadzenie bieżącej korespondencji w zakresie szkół dla dorosłych.
 • Prowadzenie listy słuchaczy i ich kontrola z dziennikami.
 • Sporządzanie odpisów arkuszy ocen
 • Przyjmowanie i wydawanie dokumentów słuchaczy szkół dla dorosłych.
 • Sporządzanie sprawozdań  SIO w zakresie szkół dla dorosłych.
 • Prowadzenie pełnej działalności informacyjnej w zakresie funkcjonowania szkół dla dorosłych /gabloty itp./
 • przygotowywanie i przepisywanie pism zleconych przez Dyrektora

 • przyjmowanie rozmów telefonicznych

 • odbieranie i wysyłanie poczty drogą elektroniczną

 • obsługa portali związanych z działalnością placówki

 • obsługa urządzeń biurowych

 • prowadzenie księgi doręczeń korespondencyjnych oraz prowadzenie dziennika podawczego

 

 

 

 

 Referenta ds. archiwum obejmuje w szczególności:

I.         Prowadzenie archiwum szkolnego:

 • Przejmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych szkoły oraz

  sprawdzanie ich ze spisem zdawczo-odbiorczym.

 • Sprawdzanie prawidłowości zakwalifikowania akt do odpowiedniej kategorii

  archiwalnej.

 • Porządkowanie i przechowywanie akt w należytym porządku i właściwe ich

  zabezpieczanie.

 • Prowadzenie ewidencji archiwum zakładowego.

 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi i nadzór w zakresie udzielania wiążących

  wyjaśnień i pouczeń w sprawie klasyfikacji akt i przekazywania ich do archiwum

  zakładowe.

 • Udostępnianie zasobów archiwalnych pracownikom Centrum m. in:

 1. dokumenty do wypisywania świadectw i duplikatów świadectw
 2. dokumenty do odpisów arkuszy ocen i protokołów
 3. teki akt osobowych
 4. dokumentów z poszczególnych komórek
 5. listy płac
 6. oraz innych archiwizowanych dokumentów w Centrum
 • Wydawanie dokumentów złożonych do szkoły znajdujących się w archiwum szkolnym.
 • Wydawanie duplikatów, odpisów świadectw, arkuszy ocen.
 • Dbanie o ład, porządek oraz estetyczny wygląd archiwum.
 • Utrzymanie stałych kontaktów i współpraca z Archiwum Państwowym w celu
 • brakowania oraz przeprowadzania kasacji.
 • Współpraca z Archiwum w Małopolskim Kuratorium Oświaty.

 

4. Warunki pracy i płacy

płaca zasadnicza:  wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014r. (poz. 1786)

miejsce pracy: Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki, 31-977 Kraków, os. Szkolne 21

Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas określony, a następnie na czas nieokreślony

Zatrudnienie od 01.12.2018r.

Godziny pracy:  08:00 – 16:00 (poniedziałek – niedziela) i 10:00 – 18:00 (środa – piątek co drugi tydzień)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1) List motywacyjny,

2) Curriculum Vitae

3) Kopie dyplomów, świadectw potwierdzających kwalifikacje

4) Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe

5) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

6) Dokumenty potwierdzające staż pracy

7) Dowód osobisty do wglądu (część określająca obywatelstwo polskie)

 

Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły pok. 101 I piętro  w godz. 08:00 – 16:00  do dnia 15.11.2018r.

O terminie postępowania w formie  rozmowy kwalifikacyjnej  mającego na celu wyłonienie kandydata na ww. stanowisko, osoby spełniające wymagania powiadomione zostaną telefonicznie.

 

 

 


 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Centrum Kształcenia Ustawicznego () referent administracyjny