BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28
DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
OS. SZKOLNE 28 W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Instruktor ds. kulturalno-oświatowych/terapeuta


1. Wymagania formalne

1) Spełnienie wymagań zawartych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 902, Dz..U. 2017 poz 60, 1930)

2)Wykształcenie wyższe lub średnie o  odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku.


2. Wymagania dodatkowe

1) Niezbędna umiejętność gry na instrumentach klawiszowych/gitarze, śpiewu.

2) Umiejętność prowadzenia uroczystości okolicznościowych oraz imprez w DPS.

3) Umiejętność planowania i realizacji zajęć dostosowanych do stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i mieszkańców.

4) Kreatywność i poczucie humoru.

5) Zdolności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą, dokładność, terminowość, odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę, bardzo dobra organizacja pracy.

6)Umiejętność obsługi komputera.


3. Zakres obowiązków

 

1.  Prowadzenie  zajęć  indywidualnych i grupowych w zakresie swojej specjalizacji w  formach  indywidualnych i grupowych.

2. Przygotowanie  repertuaru i współudział w przeglądzie zespołów artystycznych DPS  i  innych  imprez.

3.  Prezentowanie osiągnięć poszczególnych  grup.

4.  Współdziałanie z innymi pracownikami w organizowaniu czasu wolnego mieszkanek.

5.  Dbałość o estetyczny wystrój  Domu.

6.  Współudział w planowaniu miesięcznego i rocznego planu z uwzględnieniem zajęć kulturalnych, oświatowych wycieczek i imprez okolicznościowych.

7.  Prowadzenie dokumentacji  indywidualnych planów  wsparcia  mieszkanek w zakresie pracy terapii  zajęciowej  oraz dokumentacji  stanowiska pracy.

8. Przedkładanie Kierownikowi Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego propozycji i rozwiązań w ramach zajmowanego stanowiska pracy.

9. Inne zlecone zadania  przez  przełożonego.

 
4. Warunki pracy i płacy:

1) Wymiar czasu pracy: 1 etat.

2) Wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2018 poz. 936) oraz regulaminem wynagradzania pracowników Domu Pomocy Społecznej Szkolne 28 w Krakowie.

3) Miejsce pracy: Dom Pomocy Społecznej Szkolne 28

4) Zatrudnienie na czas określony po okresie próbnym, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

5) Możliwość zatrudnienia - od  2.11.2018 r.


5. Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny i CV zawierające nr telefonu kontaktowego;

2) Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;

3) Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe;


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 31-977 Kraków „Nabór na stanowisko  terapeuty zajęciowego w DPS Szkolne 28 w terminie do 29.10.2018 r.

Oferty mogą być także przesyłane drogą elektroniczną na adres: DPSSzkolne28@gmail.com.

Oferty, które wpłyną po ww. terminie lub oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania, którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w dokumentacji adres e-mail.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej Domu Pomocy Społecznej Szkolne 28 w Krakowie.

W przypadku zatrudnienia, kandydat/ka zobowiązany/a będzie do przedłożenia pracodawcy oryginałów dokumentów.


7. Ilość etatów
1 etat.

 

Klauzula informacyjna

Marta Chechelska
    Dyrektor

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 (2)