BIP Archiwalny - A_ZSO12 (data archiwizacji: 2019-10-04, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XVIII/362/19 Rady Miasta Krakowa)

 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

NAUCZYCIEL FIZYKI 

 

 

1. Wymagania formalne

 

  wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym

 

2. Zakres obowiązków

 

  nauczyciel fizyki w  Liceum w wymiarze 11,2/18 w tym 7,2 godzin fizyki rozszerzonej

 

3.Wymagania dodatkowe

 

udział w projekcie finansowanym ze środków unijnych-realizacja zajęć w godzinach popołudniowych

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

- zgodnie z przepisami dotyczacymi wynagradzania nauczycieli

- umowa na czas określony od 01.11.2018 do 30.06.2019

 

5. Wymagane dokumenty:

 

a/ CV

b/ dokumenty potwierdzajace kwalifikacje zawodowe

c/ mile widziane referncje

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

do dnia 26 października 2018r. w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcacych nr 12 (ul.Telimeny9, 30-838 Kraków) ewentualnie droga mailową na adres: sekretariat@zso12.pl

 

7. Ilość etatów

 

niepełny etat tj. 11,2/18

 

8.Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

 

Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - zwanego dalej RODO informujemy

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Krakowie, ul. Telimeny 9, 30-838 Kraków
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę z Zespołem Szkół Ogólnokształcacych nr 12;
4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie;
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;
7. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ()