BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

 

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków

 

 

Specjalista w Zespole Marketingu

Nr ref. 14/2018

 

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,

b) Wykształcenie średnie lub wyższe,

c) Doświadczenie zawodowe: minimum 3 letni staż pracy na podobnym stanowisku.

 

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1. Znajomość statutu i zakresu działania Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie,

2. Znajomość przepisów z zakresu:

• Ustawy o samorządzie gminnym,

• Ustawy o pracownikach samorządowych,

• Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

• Ustawy o finansach publicznych,

• Ustawy bezpieczeństwo imprez masowych,

• Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym,

• Ustawy działalność pożytku publicznego i wolontariat,

• Ustawy o ochronie danych osobowych (RODO)

3. Umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawnych w w/w zakresie,

4. Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji,

5. Umiejętność realizacji eventów promocyjnych,

6. Umiejętność strategicznego myślenia i przewidywania zdarzeń, dążenie do celu,

7. Umiejętność pracy pod presją czasu,

8. Opanowanie w trudnych sytuacjach,

9. Dyspozycyjność w czasie,

10. Znajomość zagadnień związanych z reklamą, promocją, marketingiem internetowym i terytorialnym, sponsoringiem sportowym, social mediami, tworzeniem stron internetowych (w tym wiedza ogólna z zakresu Google Analytics, Adwords),

11. Bardzo dobra znajomość obsługi programów pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint),

12. Dobra znajomość języka obcego (np. angielski, niemiecki, hiszpański, francuski),

13. Dobra umiejętność pisania i redagowania tekstów promocyjnych

14. Prawo jazdy kat. B,

15. Operatywność, komunikatywność,

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Współpraca przy obsłudze projektów promocyjnych i reklamowych w tym m.in. organizacja akcji, przygotowanie dokumentów, kontakt z wykonawcą, nadzór nad wykonaniem świadczeń.

2. Współpraca z agencjami reklamowymi i domami mediowymi w zakresie tworzenia koncepcji kreatywnych działań promocyjnych oraz w zakresie realizacji działań promocyjnych (w tym w szczególności zakup nośników outdoorowych, reklam prasowych, spotów radiowych, przygotowania eventów i innych działań promocyjnych),

3. Negocjowanie i przygotowywanie zleceń i umów z podmiotami zewnętrznymi, kontrola nad ich prawidłową realizacją oraz ich rozliczanie w ramach posiadanych uprawnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Przygotowywanie założeń przetargowych dla potrzeb marketingowych i promocji imprez sportowych, w tym dokumentacji: przygotowanie zapytań (briefów kreatywnych) zbieranie ofert, przygotowanie dokumentów do przetargu, nadzór nad wykonywaną umową aż po rozliczenie i przygotowanie sprawozdania lub informacji podsumowującej.

5. Organizacja imprez o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym we współpracy z innymi podmiotami,

6. Współpraca ze związkami sportowymi, federacjami w zakresie organizowania imprez o charakterze krajowym i międzynarodowym,

7. Podejmowanie współpracy z podmiotami międzynarodowymi oraz promocja zagranicą sportowej marki Kraków.

8. Współpraca z Działem ds. organizacji imprez sportowych przy planowaniu, koordynacji i organizacji imprez sportowych.

9. Udział w wydarzeniach sportowych organizowanych przez jednostkę.

10. Prace administracyjne, w tym prowadzenie sprawozdawczości w zakresie działu, archiwizacja dokumentacji, sporządzanie pism, wniosków.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat,

b) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,

c) płaca zasadnicza od 3 000,00 zł brutto miesięcznie + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat.

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

6. Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy lub CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego.

b) kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia),

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia),

e) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

g) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

i) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - ul. Walerego Sławka 10, 30 - 633 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko nr ref 14/2018" - w terminie do dnia 29.10.2018 r. Decyduje data wpływu do ZIS. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIS.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-64-51

 

8. Ilość etatów

1 etat

 Dyrektor Krzysztof Kowal


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Specjalista w Zespole Marketingu Nr ref. 14/2018