BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 4

DYREKTOR SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 4 W KRAKOWIE

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy sekretarza szkoły

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 4 w Krakowie- wymiar 1 etat

 

 


1. Wymagania formalne

 

Sekretarzem może być osoba, która zgodnie z art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych oraz art. 45 ust. 2 ustawy o finansach publicznych:

1) jest obywatelem polskim,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

4) posiada wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe,

5) posiada co najmniej roczną praktykę zawodowa w administracji,

6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sekretarza szkoły,

 

2. Wymagania dodatkowe

 

1) kultura osobista i łatwość w codziennym komunikowaniu się z innymi,

2) biegła znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego (Word, Excel),

3) swobodna umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

4) łatwość w redagowaniu pism urzędowych,

5) dobra znajomość zagadnień prawa oświatowego,

6) znajomość ustawy o finansach publicznych,

7) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego,

8) umiejętność sporządzania dokumentów do GUS, ZUS, PFRON itp.

 

3. Zakres obowiązków

 

Do zakresu obowiązków należeć będzie m.in.:

1) prowadzenie dziennika korespondencji ( odbiór korespondencji przychodzącej, rejestrowanie i znakowanie pism wychodzących),

2) redagowanie pism na użytek Szkoły oraz pism urzędowych związanych z działalnością Szkoły,

3) wykonywanie bieżących spraw kancelaryjnych i biurowych według zaistniałych potrzeb,

3) wykonywanie wszelkich prac związanych z prowadzeniem ewidencji uczniów (bieżące wpisywanie danych osobowych do ksiąg uczniów wraz z równoległym prowadzeniem rejestru w formie elektronicznej, właściwe przechowywanie dokumentów uczniowskich, sporządzanie list, ich aktualizacja, a także ich archiwizacja, śledzenie przebiegu spełniania obowiązku szkolnego uczniów),

4) bieżące załatwianie wszelkich spraw uczniowskich , a także wykonywanie zadań administracyjno-biurowych na wniosek uczniów i ich rodziców, nauczycieli (przygotowywanie zaświadczeń na potrzeby różnych instytucji, np. ZUS, wyrabianie legitymacji uczniowskich, ich prolongata,

5) obsługa urządzeń znajdujących się w sekretariacie,

6) przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych,

7) wykonywanie sprawozdań GUS oraz sprawozdań oświatowych SIO,

8) prowadzenie terminarza spotkań służbowych dyrektora szkoły,

9) terminowe wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły oraz jego zastępców związanych z pracą szkoły,

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

Zatrudnienie na czas próbny, a następnie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nie określony. Wynagrodzenie zgodne z obowiązującymi przepisami.5. Wymagane dokumenty:


 

1. Podanie o zatrudnienie

 

2. Curriculum Vitae zawierające przebieg pracy zawodowej

 

3. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje

 

do CV należy dołączyć klauzulę : „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4, ul. Hieronima Wietora 7, 31-067 Kraków dla potrzeb oraz na czas obecnej rekrutacji. Jestem świadomy/ma, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz odwołana swojej zgody w każdym czasie.”

 

 


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy składać:

1.W sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 w Krakowie, ul. H. Wietora 7 w dni robocze , w terminie do 19 października 2018 r. do godziny 13.00

2. na adres e –mail: sekretariatsosw4@interia.pl w terminie do 19 października do godz. 13.00

 


7. Ilość etatów


1 etatDyrektor mgr Marek Tokajuk

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 4 ()