BIP MJO - Szkoła Podstawowa Nr 62 im.komandora porucznika Franciszka Dąbrowskiego
DYREKTOR Szkoły Podstawowej nr 62 im. kmdra por. F. Dąbrowskiego w Krakowie, ul. Ćwikłowa 1, 30-377 Kraków (tel. 12 266 28 50) zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202, ze zmianami) oraz określonych w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
urzędnicze –referent – 0,5 etatu


1. Wymagania formalne

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

1. określone w art. 6 ust. 1 w/w ustawy:

a) być obywatelem polskim,

a) mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych

b) posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku

2. znajomość regulacji prawnych w zakresie: Kodeksu pracy, prawa oświatowego, administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, przepisów związanych z rozliczeniem składek i zasiłków ZUS, ustawy prawo zamówień publicznych

3. posiadać wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 2-letni staż pracy lub wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej4-letni staż pracy;

4. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5. cieszyć się nieposzlakowaną opinią

2. Wymagania dodatkowe

1. preferowana będzie osoba posiadająca doświadczenie w prowadzeniu spraw administracyjnych placówki oświatowej,

2. znajomość programu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą – moduł majątek

3. biegła znajomość obsługi komputerowej oprogramowania biurowego (np. Word, Excel),

4. umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

5. znajomość regulacji prawnych w zakresie administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, Kodeksu pracy, prawa oświatowego,

6. odpowiedzialność, dokładność, sumienność, terminowość, rzetelność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres, kreatywność, dobra organizacja pracy


3. Zakres obowiązków

1. sporządzanie, gromadzenie i aktualizacja danych z zakresu ZSZO,

2. praktyczna znajomość zasad sporządzania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych,

3. weryfikacja formalno-rachunkowa dokumentów finansowo-księgowych,

4. archiwizowanie dokumentacji szkolnej.

5. wykonywanie bieżących spraw kancelaryjnych i biurowych według zaistniałych potrzeb,

6. realizacja zadań zleconych przez przełożonych, a wynikających z potrzeb zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły4. Warunki pracy i płacy:

zatrudnienie na czas określony

Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2014 r.  (Dz.U z 2014 r., poz. 1786) oraz z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2017 r.(Dz. U. z 2017 r., poz. 1621) i Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych w Szkole Podstawowej nr 62 w Krakowie.5. Wymagane dokumenty:

1. podanie

2. list motywacyjny i CV

3. dyplomy, świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe

  6. Termin i miejsce składania dokumentów:

do 08 - 09 października 2018 r.; Szkoła Podstawowa nr 62 w Krakowie, ul. Ćwikłowa 1 - sekretariat
7. Ilość etatów
0,5 etatu


Dyrektor

Ewa Mączka

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa Nr 62 im.komandora porucznika Franciszka Dąbrowskiego ()