BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41

KA-1102.1- 8 /18                                                                                                                                             Kraków, 08.10.2018 rok

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:

Administrator systemów komputerowych

 

Wymiar czasu pracy: 0,5 etatu

1. Wymagania niezbędne:

a) minimum 3 letni staż pracy oraz wykształcenie średnie o profilu zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,

b) spełnienie wymagań zawartych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia

21 listopada 2008 roku (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 902, Dz..U. 2017 poz 60, 1930)

c) znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office,

d) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych,

e) posiadanie wiedzy zapewniającej obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy, stanowisk pracy wyposażonych w komputery,

f) doświadczenie i umiejętność administrowania serwerami oraz sieciami opartymi na serwerach.,

g) znajomość zasad zabezpieczeń infrastruktury informatycznej i baz danych.

2. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku ,

b) umiejętność pracy w zespole, sumienność, dokładność, komunikatywność, dyspozycyjność

c) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

d) znajomość obsługi internetu oraz programów komputerowych: Cogisoft, Word, Excel,

e) znajomość systemów operacyjnych

3. Zakres obowiązków:

a) administrowanie siecią komputerową na terenie Domu

b) obsługa techniczna wszystkich stanowisk komputerowych,

c) archiwizowanie systemów, aplikacji i baz danych, instalacja uaktualnionych wersji oprogramowania,

d) zapewnienie utrzymania sprzętu komputerowego w dobrym stanie technicznym,

e) odpowiedzialność za stosowanie legalnego oprogramowania na terenie DPS,

f) instalacja nowego sprzętu komputerowego,

g) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej oraz innych stron internetowych Domu

h) wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora.

4. Warunki płacy i pracy:

a) pierwsza umowa na czas określony;

b) wynagrodzenie zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. 2018 poz. 936.).

5. Wymagane dokumenty:

a) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,

b) CV, list motywacyjny,

c) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) oświadczenie wyrażające zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

e) podpisana klauzula informacyjna stanowiąca złącznik do niniejszego ogłoszenia

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – dot. kandydata, któremu zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać w terminie do dnia  17.10.2018 roku w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41 lub wysłać pocztą na adres :

Dom Pomocy Społecznej

ul. Łanowa 41, 30-725 Kraków

 

O terminie decyduje data wpływu do sekretariatu DPS. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej DPS przy ul. Łanowej 41.

 

7. Ilość etatów: 0,5

 

Nabór składa się z dwóch etapów :

selekcji wstępnej (analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym),

selekcji merytorycznej (rozmowa kwalifikacyjna).

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą powiadomieni drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w sekretariacie DPS w Krakowie ul. Łanowa 41.

 

 

Załącznik do ogłoszenia o konkursie - klauzula informacyjna

 

 

DYREKTOR

/-/ mgr Ryszard Jaworski

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 ()