BIP MJO - Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego

DYREKTOR

SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II ST. IM. BRONISŁAWA RUTKOWSKIEGO

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Sekretarz szkoły – stanowisko ds. kadr i płac – 1 etat

 

1.Wymagania niezbędne:

1. Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych,

2. Wykształcenie wyższe oraz posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu administracji kadrowo-płacowej lub wykształcenie średnie oraz posiadanie co najmniej 4-letniego doświadczenia w prowadzeniu administracji kadrowo – płacowej,

3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych

4. niekaralność

5. Znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy:

• ustawy o pracownikach samorządowych,

• przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,

• ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

• rozporządzeń w sprawie wynagradzania pracowników pedagogicznych, pracowników samorządowych, zagadnień płacowych i administracji kadrowej oraz innych aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie.

6. umiejętność pracy w programie kadrowym, płacowym, arkusza organizacyjnego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą,

7. umiejętność pracy w programach: Płatnik , SIO, GUS-y i inne dotyczące kadr i płac.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1. komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość,

2. znajomość Worda, Excela, Internetu, programów biurowych

3. rzetelność, dokładność, odporność na stres.

3. Warunki pracy i płacy:

1. wymiar czasu pracy: 1 etat,

2. płaca zasadnicza z przedziału całego etatu od 1 920,00 do 4 150,00 zł + premia regulaminowa 20 % + dodatek za wieloletnia pracę dla osób ze stażem powyżej 5 lat,

3. zatrudnienie na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,

4. miejsce pracy: Szkoła Muzyczna I i II st. im. Bronisława Rutkowskiego ul. Józefińska 10 w Krakowie.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników;

2. Sporządzanie list płac dla pracowników ( listy główne, dodatkowe ),

3. Przygotowanie i prowadzenie spraw dotyczących szkoleń i podnoszenia kwalifikacji;

4. Sporządzanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych (zlecenie, o dzieło);

5. Sporządzanie, wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudniania i wynagrodzeń pracowników, do których wydawania pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa;

6. Przygotowanie dokumentów związanych z rekrutacją pracowników;

7. Ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej;

8. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich;

9. Prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej (zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i członków ich rodzin wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika;

10. Przygotowanie dokumentacji emerytalno-rentowej pracowników;

11. Sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami (ZUS, US, GUS, PFRON),

12. Wyrabianie legitymacji nauczycielskich.

13. Przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów wewnętrznych dotyczących spraw pracowniczych;

14. Współpraca z Dyrektorem w zakresie prowadzenia polityki zatrudnieniowej jednostki.

 

 

4. Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV),

2. list motywacyjny,

• CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458),

3. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

4. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

5. oświadczenie o pełnej zdolności do podejmowania czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

6. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016, poz. 922) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów

 Powyższe dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły

 lub przesłać pocztą na adres: Szkoła Muzyczna I i II st. im. Bronisława Rutkowskiego ul. Józefińska 10, 30-529 Kraków,

 w terminie do dnia 16 października 2018 r.

Decyduje data wpływu.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Szkoły Muzycznej I i II st. im. Bronisława Rutkowskiego ul. Józefińska 10, 30-529 Kraków,

 

Zatwierdzam

Dyrektor Szkoły Muzycznej I i II st. im. Br. Rutkowskiego

mgr Marta Nowaczyk - Łapińska

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego (Sekretarz szkoły - stanowisko ds. kadr i płac 1 etat)