Wersja dokumentu z dnia 2019-05-20 12:24:10

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

w zakresie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

We wrześniu 2018 r. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa organizuje dwa spotkania z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego o charakterze konsultacyjno-informacyjnym. W trakcie pierwszego spotkania z udziałem Andrzeja Kuliga - Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta zostanie podsumowana dotychczasowa współpraca a także zostaną przedstawione nowe, szeroko konsultowane założenia Wieloletniego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022.

Spotkanie odbędzie się o godz. 17.00, 21 września (piątek) w siedzibie Centrum Kultury Podgórza przy ul. Sokolskiej 13.

Drugie ze spotkań planowane jest także o godz. 17.00, 27 września (czwartek) w Nowej Hucie w ArtZonie Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida na os. Górali 4.

Spotkanie z udziałem przedstawicieli Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Promocji i Turystyki oraz biura MOWIS będzie miało charakter roboczy.

W jego trakcie zostaną poddane dyskusji kwestie związane z otwartymi konkursami ofert ogłaszanymi przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK. Będzie można przedstawić swoje sugestie dotyczące nowych zadań, które powinny być objęte otwartym konkursem ofert, a także zgłosić uwagi i sugestie do sposobu przeprowadzania otwartych konkursów ofert, w tym np. harmonogramu ogłaszania konkursów, kryteriów oceny ofert dotyczących zadań w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowanych przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Omówione zostaną także praktyczne kwestie związane z udziałem w otwartych konkursach ofertm.in. dotyczące promocji projektów czy obsługi systemu NAWIKUS a urzędnicy chętnie udzielą rad w tym zakresie i pomogą rozwiać wątpliwości.

 

 

Dialog przedkonkursowy:

 

1. Dialog przedkonkursowy na temat otwartego konkursu ofert na realizację oferty całorocznej w latach 2019-2022.

Na 2019 roku zostanie ogłoszony konkurs dot. całorocznej oferty kulturalnej - trybie 4-letnim jako kontynuacja programu 3 –letniego w nowej formule.

Zapraszamy do wspólnego opracowania tej formuły w drodze dialogu przedkonkursowego. dotyczącego zasad zlecania zadania (np. w zakresie definicji i celu zadania czasu jego trwania, budżetu, wymaganego doświadczenia organizacji, procentowy udział dotacji w kosztach zadania, wysokości wymaganego wkładu własnego finansowego i niefinansowego, wysokość udziału kosztów administracyjnych możliwych do pokrycia dotacji).

UWAGA: przedłużono termin nadsyłania propozycji

Propozycje w sprawie całorocznej oferty kulturalnej prosimy nadsyłać drogą e-mail na adres kd.umk@um.krakow.pl do 19 października 2018 r. Wiadomości proszę zatytułować: „oferta całoroczna – dialog przedkonkursowy”.

 

Uprzejmie informujemy, że w dialogu przedkonkursowym dotyczącym całorocznej oferty kulturalnej wzięło udział pięć organizacji. Serdecznie dziękujemy za przedstawienie swoich propozycji i uwag. Stanowią one cenną pomoc w projektowaniu otwartego konkursu ofert dot. całorocznej oferty kulturalnej na lata 2019-2022.

 

Konsultacje:

 

1. Konsultacje założeń do otwartych konkursów na zadania jednoroczne na rok 2019

15 października zostaną ogłoszone założenia do otwartych konkursów ofert za zadania realizowane w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W okresie od 16 do 30 października 2018 będzie możliwość zgłaszania uwag do ww. założeń drogą e-mail a następnie zostanie zorganizowane spotkania konsultacyjne, na którym zostaną posumowane uwagi do założeń.

Uwagi do założeń otwartych konkursów ofert na rok 2019 prosimy nadsyłać na adres kd.umk@um.krakow.pl w okresie od 16 do 30 października 2018 r. Wiadomości proszę zatytułować „uwagi do założeń oko na 2019 rok”.

 


Założenia do otwartych konkursów ofert na rok 2019

 

I. Rodzaj zadań planowanych do objęcia otwartym konkursem ofert

 

Otwarty konkurs ofert pt. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – wydarzenia kulturalne i artystyczne” obejmuje zadania publiczne w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego odbywające się w trakcie 2019 roku upowszechniające na terenie Gminy Miejskiej Kraków następujące dziedziny-priorytety:

 1. muzykę
 2. teatr
 3. literaturę
 4. film
 5. sztuki plastyczne
 6. intermedia, projekty interdyscyplinarne
 7. kulturę cyfrową
 8. edukację kulturową
 9. prowadzenie działalności kulturalnej w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków

 

realizowane w szczególności w celu:

 • organizowania wydarzeń kulturalnych poza historycznym centrum Krakowa
 • organizowania wydarzeń poświęconych 25-leciu Stypendium Twórczego Miasta Krakowa
 • organizowania wydarzeń w związku z jubileuszem 70-lecia Nowej Huty
 • organizowania wydarzeń towarzyszących sesji OWHC w Krakowie
 • organizowania wydarzeń pod hasłem „Kraków miastem Stanisława Wyspiańskiego”

Dodatkowo punktowane będą projekty :

 • uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnościami
 • zakładające realizację zadań w partnerstwach z sektorem publicznym partnerami sektorem biznesowym oraz partnerami z sektora pozarządowego, w tym oferty wspólne

 

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 

Na realizację przedsięwzięć wybranych w drodze niniejszych konkursów, przeznaczone zostaną środki finansowe w kwocie około 4 430 000 zł.

 

 

III. Zasady przyznawania dotacji

 

1. Do złożenia oferty w ramach niniejszego konkursu są uprawnione organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzące nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

2. Warunkiem udziału w konkursie i ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego przez Oferentów jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej przy wykorzystaniu systemu NAWIKUS dostępnego na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl

 

3. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia jego wykonania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 

4. Kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 150 000 zł .

 

5. Nie dopuszcza się dofinansowania z dotacji realizacji zadania poza terenem Gminy Miejskiej Kraków, natomiast dopuszczalna jest realizacja części zadania poza terenem Gminy Miejskiej Kraków z finansowego wkładu własnego Oferenta.

 

6. Każdy Oferent może złożyć do konkursu 2 oferty (do wszystkich priorytetów łącznie).

 

7. Wymagany minimalny wkład środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł, wkład osobowy i rzeczowy Oferenta wynosi 10%, co oznacza, że dofinansowanie zadania przez Gminę nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów jego realizacji. Oferty niespełniające ww. warunku nie będą rozpatrywane. Przy czym wysokość wkładu własnego finansowego jest kryterium merytorycznym oceny podobnie jak wysokość wkładu rzeczowego rzeczowego i osobowego.

 

8. Dofinansowanie z dotacji kosztów obsługi zadania publicznego, w tym kosztów administracyjnych związanych bezpośrednio z realizacją zadania nie powinno przekraczać 15% oczekiwanej dotacji (kryterium oceny merytorycznej). Wysokość środków własnych finansowych na pokrycie kosztów administracyjnych obsługi zadania publicznego podlega ocenie merytorycznej, rekomendowane jest przeznaczenie na ten cel powyżej 20 % środków finansowych własnych planowanych na realizację zadania.

 

9. Wycena wkładu osobowego Oferenta powinna być dokonywana z uwzględnieniem stawek rynkowych za prace danego rodzaju. Czas pracy wolontariusza można oszacować, porównując wartość godziny jego pracy do kosztu rynkowego godziny przepracowanej na podobnym stanowisku przez płatnego pracownika lub do średniej pensji pracownika organizacji. W przypadku prac niewymagających żadnych kwalifikacji przy wycenie należy posługiwać się stawką godzinową wynikającą z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

10. Ujęcie w kosztach realizacji zadania wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umowy o pracę możliwe jest wyłącznie w przypadku oddelegowania pracownika do prac przy zadaniu na podstawie odpowiednich zapisów w umowie o pracę lub w aneksie do tej umowy.

 

11. Wycena wkładu rzeczowego Oferenta powinna być dokonywana jedynie w zakresie, w jakim wkład ten będzie wykorzystany podczas realizacji zadania publicznego (np. w oparciu o koszt wynajęcia danej rzeczy) i powinna opierać się na podstawie cen rynkowych. Wkład rzeczowy to sprzęty, przedmioty, materiały, a także np. prawa autorskie, którymi organizacja dysponuje i które zamierza wykorzystać podczas realizacji projektu. Wkładem rzeczowym mogą być np.:

• nieruchomości; np. pomieszczenie, sala, w których prowadzone będą działania związane ze składaną ofertą – o ile organizacja ma prawo do dysponowania tym miejscem (jest własnością, jest wynajęte, jest użyczone organizacji przez kogoś, np. partnera projektu);

• sprzęt, maszyny, urządzenia, wyposażenie, materiały, narzędzia, np. reflektory, rzutnik wideo, narzędzia, sadzonki, ziemia, łopaty – czyli to, co będzie wykorzystane podczas realizacji projektu i co jest własnością organizacji, co zostało jej użyczone lub podarowane;

• nagrody przyznawane w konkursach (np. ufundowane przez sponsora);

• prawa autorskie – np. do książki, zdjęć, dzieł, którymi organizacja dysponuje

• jako właściciel lub obdarowany lub np. na podstawie umowy partnerskiej;

• usługi świadczone nieodpłatnie na rzecz organizacji przez inny podmiot (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna), która będzie wykorzystana podczas realizacji projektu (zadania publicznego).

• posiadanie wkładu rzeczowego wymaga udokumentowania, np. w formie oświadczenia zarządu, umowy użyczenia, porozumienia partnerskiego, sponsorskiego, umowy o współpracy, umowy darowizny.

• produkty/usługi uzyskane planowane do wykorzystania przy realizacji zadania w wyniku umów barterowych należy wykazać we wkładzie własnym

 

12. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Miasta może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu (tylko z jednego wydziału/biura Urzędu Miasta Krakowa lub Dzielnicy Miasta Krakowa).

 

13. W przypadku współpracy Oferenta przy realizacji zadania publicznego z instytucją lub jednostką Gminy Miejskiej Kraków, informacje o sposobie zaangażowania tego podmiotu w realizację zadania należy przedstawić w formularzu ofertowym.

 

14. Nie dopuszcza się dofinansowania z dotacji zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją zadania, natomiast dopuszczalne jest poczynienie takich zakupów z finansowego wkładu własnego Oferenta.

 

15. W kosztorysie zadania należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji tego zadania. Nie może w nim być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:

1) wnioskodawcy, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT

od towarów i usług związanych z realizacją zadania (dla których podatek VAT jest kosztem) – sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);

2) wnioskodawcy, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) – sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

 

16. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza

na statutową działalność pożytku publicznego.

 

17. W przypadku dofinansowania publikacji, wydawnictw np. literackich muzycznych, można starać się jedynie o dofinansowanie przedsięwzięć nieodpłatnych, które nie będą sprzedawane, w tym także po terminie realizacji zadania tj. po 31.12.2019.

 

18. Dotacja nie może być wykorzystana na:

1) zakupy gruntów;

2) działalność gospodarczą;

3) pokrycie kosztów utrzymania biura Oferenta, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania;

4) działalność partii politycznych;

5) działalność związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych;

6) działalność fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub partia polityczna.

 

19. Do kosztów kwalifikowanych w ramach dotacji zaliczane będą w szczególności:

1) indywidualne nagrody pieniężne i nagrody rzeczowe;

2) honoraria/wynagrodzenia dla osób bezpośrednio zatrudnionych przy realizacji zadania na podstawie umowy o dzieło/zlecenia oraz rachunku lub faktury VAT;

3) zakup materiałów niezbędnych do wykonania zadania;

4) zakup usług niezbędnych do wykonania zadania;

5) wynajem sprzętu technicznego (m.in. scena, oświetlenie, nagłośnienie) i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania;

6) koszty administracyjne związane bezpośrednio z realizacją zadania

7) usługi poligraficzne i koszty promocyjne służące realizacji zadania

 

20. Wszystkie informacje o Oferencie i/lub o zrealizowanych przez niego projektach winny być zamieszczone w ofercie. Dotyczy to również informacji o ewentualnych rekomendacjach i opiniach wydanych przez osoby trzecie, pism polecających i listów intencyjnych.

 

21. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

22. Postępowanie konkursowe w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz w aktualnym Rocznym i Wieloletnim Programie Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

23. Informacje o ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak również o odrzuceniu oferty lub udzieleniu dotacji na realizację zadań zostaną zamieszczone w formie wykazu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa: https://bip.krakow.pl/, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, na miejskiej platformie informacyjnej dla organizacji pozarządowych: https://ngo.krakow.pl/ oraz na stronie internetowej: www.nawikus.krakow.pl

 

 

Raport z konsultacji założeń do otwartych konkursów ofert na rok 2019


Zobacz więcej:

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury

Współpraca Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

 

Zobacz też informacje na stronach miejskiego portalu dla organizacji pozarządowych

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-04-20 10:01:23
BOGUSŁAWA PRESZ
 Edycja
2020-04-20 09:58:59
BOGUSŁAWA PRESZ
 Edycja
2020-04-20 09:57:05
BOGUSŁAWA PRESZ
 Edycja
2019-10-24 09:53:41
JOANNA GWÓŹDŹ
 Edycja
2019-10-24 09:51:40
JOANNA GWÓŹDŹ
 Edycja
2019-06-12 07:41:24
JOANNA GWÓŹDŹ
 Edycja
2019-06-12 07:38:45
JOANNA GWÓŹDŹ
 Edycja
2019-06-11 13:45:49
JOANNA GWÓŹDŹ
 Edycja
2019-05-20 12:24:10
BOGUSŁAWA PRESZ
 Edycja
2018-12-18 12:53:34
JOANNA GWÓŹDŹ
 Edycja
2018-11-20 07:59:23
JOANNA GWÓŹDŹ
 Edycja
2018-10-17 12:16:48
BOGUSŁAWA PRESZ
 Edycja
2018-10-15 14:58:31
BOGUSŁAWA PRESZ
 Edycja
2018-10-15 14:25:33
BOGUSŁAWA PRESZ
 Edycja
2018-10-05 08:39:52
BOGUSŁAWA PRESZ
 Edycja
2018-09-25 10:33:50
BOGUSŁAWA PRESZ
 Edycja
2018-09-24 14:52:16
BOGUSŁAWA PRESZ
 Edycja
2018-09-24 14:51:25
BOGUSŁAWA PRESZ
 Edycja
2018-09-24 14:29:58
BOGUSŁAWA PRESZ
 Publikacja