Wersja dokumentu z dnia 2018-09-25 10:33:50

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

w zakresie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

We wrześniu 2018 r. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa organizuje dwa spotkania z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego o charakterze konsultacyjno-informacyjnym. W trakcie pierwszego spotkania z udziałem Andrzeja Kuliga - Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta zostanie podsumowana dotychczasowa współpraca a także zostaną przedstawione nowe, szeroko konsultowane założenia Wieloletniego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022.

Spotkanie odbędzie się o godz. 17.00, 21 września (piątek) w siedzibie Centrum Kultury Podgórza przy ul. Sokolskiej 13.

Drugie ze spotkań planowane jest także o godz. 17.00, 27 września (czwartek) w Nowej Hucie w ArtZonie Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida na os. Górali 4.

Spotkanie z udziałem przedstawicieli Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Promocji i Turystyki oraz biura MOWIS będzie miało charakter roboczy.

W jego trakcie zostaną poddane dyskusji kwestie związane z otwartymi konkursami ofert ogłaszanymi przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK. Będzie można przedstawić swoje sugestie dotyczące nowych zadań, które powinny być objęte otwartym konkursem ofert, a także zgłosić uwagi i sugestie do sposobu przeprowadzania otwartych konkursów ofert, w tym np. harmonogramu ogłaszania konkursów, kryteriów oceny ofert dotyczących zadań w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowanych przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Omówione zostaną także praktyczne kwestie związane z udziałem w otwartych konkursach ofertm.in. dotyczące promocji projektów czy obsługi systemu NAWIKUS a urzędnicy chętnie udzielą rad w tym zakresie i pomogą rozwiać wątpliwości.

 

 

Dialog przedkonkursowy:

 

1. Dialog przedkonkursowy na temat otwartego konkursu ofert na realizację oferty całorocznej w latach 2019-2022.

Na 2019 roku zostanie ogłoszony konkurs dot. całorocznej oferty kulturalnej - trybie 4-letnim jako kontynuacja programu 3 –letniego w nowej formule.

Zapraszamy do wspólnego opracowania tej formuły w drodze dialogu przedkonkursowego. dotyczącego zasad zlecania zadania (np. w zakresie definicji i celu zadania czasu jego trwania, budżetu, wymaganego doświadczenia organizacji, procentowy udział dotacji w kosztach zadania, wysokości wymaganego wkładu własnego finansowego i niefinansowego, wysokość udziału kosztów administracyjnych możliwych do pokrycia dotacji).

Propozycje w sprawie całorocznej oferty kulturalnej prosimy nadsyłać drogą e-mail na adres kd.umk@um.krakow.pl do 12 października 2018 r. Wiadomości proszę zatytułować: „oferta całoroczna – dialog przedkonkursowy”.

 

Konsultacje:

 

1. Konsultacje założeń do otwartych konkursów na zadania jednoroczne na rok 2019

15 października zostaną ogłoszone założenia do otwartych konkursów ofert za zadania realizowane w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W okresie od 16 do 30 października 2018 będzie możliwość zgłaszania uwag do ww. założeń drogą e-mail a następnie zostanie zorganizowane spotkania konsultacyjne, na którym zostaną posumowane uwagi do założeń.

Uwagi do założeń otwartych konkursów ofert na rok 2019 prosimy nadsyłać na adres kd.umk@um.krakow.pl w okresie od 16 do 30 października 2018 r. Wiadomości proszę zatytułować „uwagi do założeń oko na 2019 rok”

 Zobacz więcej:

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury

Współpraca Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

 

Zobacz też informacje na stronach miejskiego portalu dla organizacji pozarządowych

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-04-20 10:01:23
BOGUSŁAWA PRESZ
 Edycja
2020-04-20 09:58:59
BOGUSŁAWA PRESZ
 Edycja
2020-04-20 09:57:05
BOGUSŁAWA PRESZ
 Edycja
2019-10-24 09:53:41
JOANNA GWÓŹDŹ
 Edycja
2019-10-24 09:51:40
JOANNA GWÓŹDŹ
 Edycja
2019-06-12 07:41:24
JOANNA GWÓŹDŹ
 Edycja
2019-06-12 07:38:45
JOANNA GWÓŹDŹ
 Edycja
2019-06-11 13:45:49
JOANNA GWÓŹDŹ
 Edycja
2019-05-20 12:24:10
BOGUSŁAWA PRESZ
 Edycja
2018-12-18 12:53:34
JOANNA GWÓŹDŹ
 Edycja
2018-11-20 07:59:23
JOANNA GWÓŹDŹ
 Edycja
2018-10-17 12:16:48
BOGUSŁAWA PRESZ
 Edycja
2018-10-15 14:58:31
BOGUSŁAWA PRESZ
 Edycja
2018-10-15 14:25:33
BOGUSŁAWA PRESZ
 Edycja
2018-10-05 08:39:52
BOGUSŁAWA PRESZ
 Edycja
2018-09-25 10:33:50
BOGUSŁAWA PRESZ
 Edycja
2018-09-24 14:52:16
BOGUSŁAWA PRESZ
 Edycja
2018-09-24 14:51:25
BOGUSŁAWA PRESZ
 Edycja
2018-09-24 14:29:58
BOGUSŁAWA PRESZ
 Publikacja