BIP MJO - Zespół Szkół Łączności

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
DYREKTOR ZESPOŁU  SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI W KRAKOWIE ul. MONTE CASSINO 31,
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY WOŹNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI W KRAKOWIE – W WYMIARZE 0,75 ETATU.

Niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. ukończony 18 rok życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 4. osoba nie karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. osoba ciesząca się nieposzlakowaną opinią.

 

Dodatkowo pożądane:

 1. doświadczenie w pracy woźnego,
 2. umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
 3. dobra organizacja pracy;
 4. wysoka kultura osobista.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 1. dopilnowanie właściwego zachowania młodzieży na terenie szkoły przed lekcjami i na przerwach oraz w holu szkolnym podczas trwania zajęć.
 2. przechowywanie i wydawanie kluczy od pomieszczeń i sal szkolnych upoważnionym pracownikom.
 3. załatwianie czynności związanych z odbiorem i doręczeniem korespondencji na zewnątrz i na terenie szkoły.
 4. obsługa centrali szkolnej.
 5. objęcie kontrolą obcych osób wchodzących do budynku szkolnego i wychodzących z niego.
 6. utrzymanie czystości i porządku w szatni szkolnej oraz opieka i kontrola właściwego jej zabezpieczenia.
 7. przestrzeganie przepisów bhp i dyscypliny pracy,
 8. przestrzeganie obowiązującego prawa lokalnego, regulaminów wewnętrznych oraz instrukcji i zarządzeń obowiązujących w ZSŁ.

 

WARUNKI I MIEJSCE PRACY:

 1. zatrudnienie od 1 października 2018 r.,
 2. wymiar zatrudnienia: 0,75 etatu,
 3. miejsce pracy: Zespół Szkół Łączności ul. MONTE CASINO 31, 30- 337 KRAKÓW


WYMAGANE DOKUMENTY:

Życiorys zawodowy (CV) z klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z póżn. zm.)"

należy składać w terminie do dnia 27 września 2018 r. do godz. 12.00

 1. drogą elektroniczną na adres: sekretariat@tl.krakow.pl
 2. pocztą lub osobiście w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym i dopiskiem „NABÓR - Woźny” w sekretariacie Zespołu Szkół Łączności ul. Monte Cassino, nr 31 (30-337).

 

W przypadku zatrudnienia należy dostarczyć:

 1. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 2. dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy,
 3. kwestionariusz osobowy.

 

Wybrane osoby zostaną powiadomione indywidualnie drogą telefoniczną.

 

 

Dyrektor Paweł Kucharczyk

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Łączności (woźny)