BIP MJO - Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na stanowisko samodzielny referent

 

Dyrektor Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza

w Krakowie, os. Tysiąclecia 38 (tel. 12 648 49 03) zgodnie z ustawą o pracownikach

samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202, ze

zmianami) oraz określonych w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia

27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze – samodzielny referent – 0,25 etatu

 

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

1. określone w art. 6 ust. 1 w/w ustawy:

a) być obywatelem polskim,

a) mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych

b) posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym

stanowisku

2. znajomość regulacji prawnych w zakresie: Kodeksu pracy, prawa oświatowego, administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, przepisów związanych z rozliczeniem składek i zasiłków ZUS, ustawy prawo zamówień publicznych

3. posiadać wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku ico najmniej 2-letni staż pracy lub wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej4-letni staż pracy;

4. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5. cieszyć się nieposzlakowaną opinią

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. sporządzanie, gromadzenie i aktualizacja danych z zakresu ZSZO,

2. praktyczna znajomość zasad sporządzania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych,

3. praktyczne umiejętności księgowania operacji gospodarczych, sporządzania dokumentacji księgowych,

4. weryfikacja formalno-rachunkowa dokumentów finansowo-księgowych,

5. archiwizowanie dokumentacji szkolnej.

6. sporządzanie regulaminów i zarządzeń wewnętrznych z zakresu księgowości,

7. wykonywanie bieżących spraw kancelaryjnych i biurowych według zaistniałych potrzeb,

8. realizacja zadań zleconych przez przełożonych, a wynikających z potrzeb zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły

 

Wymagania dodatkowe:

1. preferowana będzie osoba posiadająca doświadczenie w prowadzeniu spraw księgowych placówki oświatowej,

2. znajomość programu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą – moduł finanse

3. biegła znajomość obsługi komputerowej oprogramowania biurowego (np. Word, Excel),

4. umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

5. znajomość regulacji prawnych w zakresie administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, Kodeksu pracy, prawa oświatowego,

6. odpowiedzialność, dokładność, sumienność, terminowość, rzetelność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres, kreatywność, perfekcyjna organizacja pracy

 

Wymagane dokumenty:

 

1. podanie

2. list motywacyjny i CV

3. dyplomy, świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe

 

 

 

Warunki pracy i płacy:

 

zatrudnienie na czas określony

Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.(Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398) i Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych w Zespole Szkół Poligraficzno- Medialnych im. Zenona Klemensiewicza z dnia 15 czerwca 2009 r. – grupa VII (1820 – 3150 pełny etat)

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

do 19 września 2018 r.; Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza

Kraków, os. Tysiąclecia 38 – sekretariat główny

 

Zatwierdzam

mgr Andrzej Januszkiewicz

Dyrektor Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych ()