BIP MJO - Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na stanowisko informatyk – administrator sieci – 0,25 etatu

 

Dyrektor Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza

w Krakowie, os. Tysiąclecia 38 (tel. 12 648 49 03) zgodnie z ustawą o pracownikach

samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202, ze

zmianami) ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze – informatyk – administrator sieci – 0,25 etatu

 

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

1. określone w art. 6 ust. 1 w/w ustawy:

a) być obywatelem polskim,

a) mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych

b) posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym

stanowisku

2. posiadać wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 4-letni staż pracy ;

3. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4. cieszyć się nieposzlakowaną opinią

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. zarządzanie bazą użytkowników, zakładanie i usuwanie kont, zarządzanie uprawnieniami

2. wdrażanie i zarządzanie procedurami zabezpieczających sieć, np. poprzez hasła

3. dbanie o odpowiednie zapory antywirusowe

4. kontrola pracy komputerów i urządzeń powiązanych z nimi

5. zapewnienie bezawaryjnego działania sprzętu sieciowego

6. wyszukiwanie i diagnozowanie problemów

7. techniczna opieka nad sprzętem

Wymagane dokumenty:

5. podanie

6. list motywacyjny i CV

7. dyplomy, świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe

 

Warunki pracy i płacy:

zatrudnienie na czas określony

Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.(Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398) i Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych w Zespole Szkół Poligraficzno- Medialnych im. Zenona Klemensiewicza z dnia 15 czerwca 2009 r. – grupa IX (1860 – 3550 pełny etat)

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

do 19 września 2018 r.; Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza

Kraków, os. Tysiąclecia 38 – sekretariat główny

 

Zatwierdzam

mgr Andrzej Januszkiewicz

Dyrektor Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych ()
 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-09-18 07:34:52
MATEUSZ KOWALSKI
 Edycja
2018-09-18 07:26:34
MATEUSZ KOWALSKI
 Edycja
2018-09-17 09:54:52
MATEUSZ KOWALSKI
 Publikacja