BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej Nowa Huta w Krakowie, os. Hutnicze 5
DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
OS. SZKOLNE 28 W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
PRACOWNIK DO SPRAW MERYTORYCZNYCH


1. Wymagania formalne

1.Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych.

2.Wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w pracy w domu pomocy społecznej lub innej jednostce opieki całodobowej.

3.Znajomość następujących aktów prawnych:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz.U. z 2017    r., poz. 882),

- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej  (Dz.U.2018. O.734 t.j.)

- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. 2014. Poz.50)


2. Wymagania dodatkowe

1. Odpowiedzialność za realizowanie zadania, samodzielność, rzetelność, sumienność, kreatywność;

2. Komunikatywność, umiejętność organizowania pracy zespołu i współpracy, odporność na stres;

3. Znajomość obsługi urządzeń biurowych.


3. Zakres obowiązków

1.wykonywanie w imieniu Dyrektora czynności koordynowania i nadzoru nad pracą Zespołów Opiekuńczo-Terapeutycznych i Mieszkania Chronionego wspieranego poprzez ustalanie procedur działań, modelowanie rozwiązań i wdrażanie metod pracy z mieszkańcami;

2.doradztwo w opracowywaniu Indywidualnych Planów Wsparcia oraz nadzór nad ich realizacją;

3.podejmowanie decyzji w sprawach z zakresu opieki i rewalidacji mieszkańców, interwencje w trudnych sytuacjach opiekuńczych;

4.utrzymywanie kontaktów z mieszkańcami Domu, rodzinami i opiekunami prawnymi;

5.sporządzanie sprawozdań i analiz z działalności Zespołów Opiekuńczo-Terapeutycznych i Mieszkania Chronionego wspieranego;

6.koordynowanie i proponowanie rozwiązań w ramach organizacji pracy Zespołów Opiekuńczo-Terapeutycznych;

7.współpraca z kierownikami Zespołów Opiekuńczo-Terapeutycznych w zakresie pracy wolontariuszy, stażystów, praktykantów, zaangażowanych w bezpośrednią pracę z mieszkańcami;

8.koordynowanie działań związanych z przygotowaniem i realizacją projektów terapeutycznych i integracyjnych oraz współpraca z partnerami Domu.


4. Warunki pracy i płacy:

1.Umowa o pracę na czas określony, z możliwością zawarcia po tym okresie umowy na czas nieokreślony;

2.Wynagrodzenie zasadnicze miesięczne – od 3 600 zł brutto, plus inne elementy wynagrodzenia (dodatek funkcyjny, stażowy, nagroda uznaniowa) zgodnie z Regulaminem Wynagradzania  Pracowników Domu Pomocy Społecznej Szkolne 28;

3.Możliwość awansu zawodowego zgodnie z art.20.1 ustawy o pracownikach samorządowych;

4.Miejsce pracy: stale w budynku Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28, sporadycznie w budynku DPS w os. Sportowe 9 oraz Hutnicze 5.


5. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny, CV,

2. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

3. Kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

4. Oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6. Klauzula informacyjna.


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, os. Szkolne 28, 31-977 Kraków w terminie do 28 września 2018 roku. Koperta powinna zawierać adnotację „nabór na stanowisko urzędnicze – pracownik merytoryczny”. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Krakowie os. Szkolne 28 31-977 Kraków.  Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych będą powiadomieni telefonicznie.

7. Ilość etatów
1 etat.

 

Dom Pomocy Społecznej w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik powyżej 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów                    o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

 

Klauzula informacyjnaMarta Chechelska
    Dyrektor


 

Informacja o kandydatach spełniających warunki formalne:

Informuję , że oferty na zgłoszony nabór przesłało 10 kandydatów. W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 5 aplikantów spełniło wymogi formalne. Do następnego etapu - rozmowy kwalfikacyjnej zgłosiło się 5 kandydatów.

 

 

 

 

 

 


Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 Pracownik ds. merytorycznych