BIP MJO - Zespół Szkół Łączności

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
w Krakowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Sprzątaczka
Wymiar etatu: 0,5

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

 

Niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,

2. ukończony 18 rok życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

4. osoba nie karana za przestępstwo popełnione umyślnie,

5. osoba ciesząca się nieposzlakowaną opinią.

Dodatkowo pożądane:

1. doświadczenie w pracy osoby sprzątającej,

2. umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;

3. dobra organizacja pracy;

4. wysoka kultura osobista.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

1. czynności porządkowe wewnątrz budynku,

2. przestrzeganie higieny i czystości miejsc pracy oraz higieny osobistej,

3. przestrzeganie przepisów bhp i dyscypliny pracy,

4. przestrzeganie obowiązującego prawa lokalnego, regulaminów wewnętrznych oraz instrukcji i zarządzeń obowiązujących w ZSŁ.

 

Stanowisko pracy nie jest specjalnie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

WARUNKI I MIEJSCE PRACY:

1. zatrudnienie od 1 września 2018 r.,

2. wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu,

3. miejsce pracy: Internat Zespołu Szkół Łączności ul. Nowaczyńskiego 2, Kraków,

4. czas pracy dostosowany do pracy szkoły – możliwe dyżury popołudniowe po zakończeniu lekcji,

5. osoba Sprzątająca zgodnie ze schematem organizacyjnym ZSŁ podlega bezpośrednio Kierownikowi Gospodarczemu.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Życiorys zawodowy (CV) z klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z póżn. zm.)"

należy składać w terminie do dnia 27 września 2018 r. do godz. 12.00

1. drogą elektroniczną na adres: sekretariat@tl.krakow.pl

2. pocztą lub osobiście w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym i dopiskiem „NABÓR - Osoba sprzątająca” w sekretariacie Zespołu Szkół Łączności ul. Monte Cassino, nr 31 (30-337).

 

W przypadku zatrudnienia należy dostarczyć:

1. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

2. dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy,

3. kwestionariusz osobowy.

 

Wybrane osoby zostaną powiadomione indywidualnie drogą telefoniczną.

 

Dyrektor: mgr inż. Paweł Kucharczyk

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Łączności (osoba sprzątająca)