BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie,

ul. Praska 25 30-329 Kraków

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Inspektor ds. administracyjnych

 

1 . Wymagania niezbędne:

a) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1260, z późn. zm.) dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie wyższe z dwuletnim stażem pracy;

c) co najmniej 2 letni staż pracy na podobnym stanowisku w administracji publicznej.

 

Uwaga! Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów prawa właściwych do realizacji zadań na stanowisku pracy, w tym:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów mających zastosowanie w pracy w DPS;

- znajomość ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 217, z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych w szczególności rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67);

- znajomość ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) o ochronie danych osobowych i RODO (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str.1).

b) biegła znajomość obsługi komputera, programów biurowych Pakiet MS Office, swobodne poruszanie się w sieci Internet;

c) sprawność organizacyjna, dokładność, terminowość,

d) poczucie odpowiedzialności za efekty i skutki wykonywanej pracy,

e) umiejętność pracy w zespole,

f) kreatywność,

g) komunikatywność,

h) wysoki poziom kultury osobistej;

 

3 . Zakres obowiązków:

a) zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej sekretariatu DPS zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zarządzeniami i procedurami w tym zakresie;

b) prowadzenie zbiorów wewnętrznych aktów normatywnych zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną;

c) realizacja zadań (obowiązków) wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych;

d) zakup i ewidencja materiałów biurowych;

e) zakup i ewidencja znaczków pocztowych i biletów MPK;

f) ewidencja druków ścisłego zarachowania;

g) prowadzenie ewidencji wyposażenia osobistego pracowników – karty odzieży ochronnej i obuwia roboczego zgodnie z przepisami BHP;

h) wprowadzanie dokumentacji magazynowej do programu Cogisoft oraz uzgadnianie stanów magazynowych na koniec każdego miesiąca podczas nieobecności magazyniera;

i) prowadzenie składnicy akt;

j) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań;

k) koordynacja zadań związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej;

l) pełnienie funkcji Administratora BIP;

m) zastępstwo pracowników w dziale podczas nieobecności.

 

4. Warunki pracy:

a) umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony (możliwa konieczność odbycia w trakcie trwania umowy służby przygotowawczej);

b) wynagrodzenie wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

a) życiorys zawodowy z adresem do korespondencji;

b) list motywacyjny;

c) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie;

d) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;

e) kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

f) zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy;

g) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

h) oświadczenie kandydata o niekaralności dot. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności);

i) klauzula informacyjna dla kandydata ubiegającego do pracy;

 

Uwaga! Kandydaci, którzy nie złożą kompletu wymaganych dokumentów, nie zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie DPS im. św. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Praska 25, (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 24.09.2018r.

 

Koperta musi zawierać adnotację: ”Nabór na wolne stanowisko pracy: „Inspektor ds. administracyjnych”.

O terminie decyduje data wpływu do sekretariatu DPS. Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

 

8. Ilość etatów:

1 etat.

 

9. Nabór składa się z dwóch etapów:

- selekcji wstępnej - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych;

- selekcji merytorycznej - rozmowa kwalifikacyjna.

 

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub telefonicznie.

 

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostali wymienieni w protokole naboru, mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych w Sekretariacie DPS im. św. Jana Pawła II w Krakowie ul. Praska 25, w ciągu jednego miesiąca od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru.

 

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1260 z późn. zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej na stronie DPS im. św. Jana Pawła II w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie.

 

 

Dyrektor

Beata Magiera

 

klauzula informacyjna kandydat do pracy dps.docx

kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.doc

zgoda na przetwarzanie danych kandydata do pracy.doc

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II (Inspektor ds administracyjnych)