BIP MJO - Żłobek Nr 19

 

 

DYREKTOR ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO NR 19 W KRAKOWIE

 

OGŁASZA NABÓR

 

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

PIELĘGNIARKI LUB POŁOŻNEJ W ŻŁOBKU

 

 

 

1. Wymagania formalne

 

Wykształcenie zgodne z Ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej ( tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 123)oraz Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( tj.Dz.U. 2018 poz. 603 z późn. zmian.).

 

2. Wymagania dodatkowe

 

- aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych,

 

- zaświadczenie o niekaralności,

 

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

 

- predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, cierpliwość, wyrozumiałość, kreatywność, zdolność empatii, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy z dzieckiem do lat 3.

 

 

 

3. Zakres obowiązków w szczególności:

 

 

 

• Rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych dzieci.

 

• Samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych.

 

• Przyjmowanie i codzienny przegląd dzieci w grupie.

 

• Wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych.

 

• Karmienie dzieci w oznaczonych godzinach.

 

• Pomoc opiekunom w przeprowadzaniu codziennych zabaw z dziećmi.

 

• Odpowiednie przygotowanie dzieci do odpoczynku i korzystania ze świeżego powietrza.

 

• Kształtowanie u dzieci prozdrowotnych nawyków dot. żywienia i higieny

 

• Wdrażanie dzieci do samoobsługi.

 

• Dbanie o bezpieczeństwo dzieci.

 

• Zapewnienie pomocy dziecku, które zachorowało w żłobku ( wezwanie pogotowia, powiadomienie rodziców)

 

• Współudział w opracowaniu jadłospisów dla dzieci.

 

• Prowadzenie apteczki żłobka i zgłaszanie administratorowi potrzeb dot. zakupów w tym zakresie.

 

• Prowadzenie wśród rodziców pracy oświatowo – sanitarnej.

 

• Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych nowoprzyjętych dzieci lub zlecanie ich opiekunkom z poszczególnych grup. Odnotowywanie istotnych informacji w karcie zdrowia dziecka ( diety, opieka specjalistyczna).

 

• Wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy

 

 

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

- wymiar czasu pracy: 1 etat

 

- zatrudnienie- Umowa o pracę – pierwsza umowa na czas określony z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony,

 

- wynagrodzenie- zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 poz. 1786 z późn. zmian.) oraz regulaminem wynagradzania pracowników Żłobka Nr 19.

 

- możliwość zatrudnienia od – październik 2018 r.

 

- miejsce pracy: Żłobek Samorządowy Nr 19 w Krakowie 31-563, ul. Świtezianki 7.

 

5. Wymagane dokumenty:

 

- Curriculum Vitae /ze zdjęciem/ wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 

- list motywacyjny,

 

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i ew. staż pracy,

 

- kopia aktualnej książeczki zdrowia,

 

- zaświadczenie o niekaralności

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Oferty składa się poprzez wysłanie wskazanych powyżej dokumentów pocztą tradycyjną na w/w adres placówki, pocztą elektroniczną (zlobek19@wp.pl) lub osobiste ich doręczenie w terminie do dnia 24.09.2018 roku.

 

O spełnieniu wymogów formalnych i terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej placówki. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Oferty, które wpłyną po w/w terminie lub oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

Dyrektor Żłobka Nr 19

 

Wiesława Nowosielska

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Żłobek Nr 19 ()