BIP MJO - Zarząd Cmentarzy Komunalnych

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie informuje, że posiada następujące zbędne składniki majątkowe do sprzedaży:

 

1. Scaner Mustek Paragon 3600 A3 PRO

nr inwentarzowy : ŚT – 487-00266,

zakupiony w 2011 roku.

Cena minimalna sprzedaży wynosi 10,00 zł.

 

Urządzenie jest zadbane i sprawne technicznie

 

oraz

 

2. Komplet przyrządów geodezyjnych składających się z :

 

tachimetru – rok nabycia 1999,

nr inwentarzowy : ŚT- 518-00031,

statywu, rok nabycia 1998,

nr inwentarzowy WYP-00202,

i niwelatora, rok nabycia 1998,

nr inwentarzowy WYP-00203,

Cena minimalna przy zakupie kompletu sprzętów geodezyjnych wynosi 250,00 zł.

 

Do tachimetru brakuje programu. Niwelator jest sprawny.

 

Pisemne oferty należy składać na Dzienniku Podawczym Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie ul. Rakowicka 26, pok. 2, do dnia 25.09.2018 r. do godz. 12:00;

UWAGA: liczy się data wpływu na Dziennik, nie data stempla pocztowego.

Dziennik Podawczy ZCK jest czynny: w poniedziałki w godz. 7:30-16:30, od wtorku do piątku

w godz. 7:30-15:00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Oferty muszą zawierać dane oferenta, w tym numer telefonu, oraz dopisek na kopercie:

1. Oferta na Scaner Mustek

lub

2. Oferta na Komplet geodezyjny.

 

Oferty zostaną otworzone przez trzyosobową Komisję ds. sprzedaży w dniu 25 września 2018 r. o godz.12:10.

Komisja niezwłocznie poinformuje telefonicznie oferenta, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą o tym fakcie.

Wpłata za zakupione składniki majątkowe ZCK musi nastąpić przelewem lub w kasie ZCK do dnia 28 września 2018 r.

W przypadku braku wymaganej wpłaty, Komisja poinformuje kolejnego oferenta, którego oferta będzie najkorzystniejsza spośród pozostałych, o możliwości dokonania zakupu.

 

Pozostałe informacje pod numerem telefonu : 12 6199995.