BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28
DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
OS. SZKOLNE 28 W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
INSPEKTOR


1. Wymagania formalne

a. spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.),

b. stan zdrowia pozwalający wykonywać pracę na stanowisku,

c. wykształcenie minimum średnie,

d. posiadanie doświadczenia co najmniej 2 letniego zdobytego przy realizacji zadań z zakresu zamówień publicznych,

e. znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu bardzo dobrym.


2. Wymagania dodatkowe

a. znajomość następujących aktów prawnych:

    - ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.),

    - ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.),

    - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.),

    - ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zm.).

    - rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r., poz. 964),

b. predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, sumienność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, odporność na stres, umiejętność realizowania zadań pod presją czasu.


3. Zakres obowiązków

a. Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówienia, do których stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych oraz udział w pracach komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

b. Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielania zamówienia, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

c. Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, protokołów z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

d. Sprawdzanie dokumentów dotyczących prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami oraz ofert wykonawców pod względem formalno-prawnym i spełnienia przez wykonawców wymaganych warunków.

e. Prowadzenie rejestru zamówień.

f.  Prowadzenie ewidencji archiwum zakładowego

    1.Przejmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych domu oraz sprawdzanie ich ze spisem zdawczo-odbiorczym.

    2.Sprawdzanie prawidłowości zakwalifikowania akt do odpowiedniej kategorii archiwalnej.

    3.Porządkowanie i przechowywanie akt w należytym porządku i właściwe ich zabezpieczanie.

g. Zaopatrywanie Domu w niezbędny sprzęt i wyposażenie.

h. Prowadzenie ewidencji analitycznej przedmiotów objętych ewidencją ilościową Domu.

i.  Sporządzanie i bieżąca aktualizacja wywieszek inwentarzowych.

j.  Sporządzanie i aktualizacja instrukcji obsługi maszyn i urządzeń.

k. Wykonywanie innych zadań poleconych przez przełożonego.


4. Warunki pracy i płacy:

a. umowa o pracę na czas określony (pierwsza umowa o pracę z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej) z możliwością zawarcia po tym okresie umowy na czas nieokreślony,

b. wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, nagroda uznaniowa zgodnie z  Regulaminem Wynagradzania Pracowników Domu Pomocy Społecznej.


5. Wymagane dokumenty:

a. CV i list motywacyjny,

b. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

c. dokumenty poświadczające staż pracy,

d. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

e. oświadczenie o niekaralności,

f. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku.

g. klauzula informacyjna.


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wskazane w pkt 5 dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej, os. Szkolne 28  w terminie do 26.09.2018 roku (liczy się data wpływu do Domu Pomocy Społecznej). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: INSPEKTOR”

Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana za pośrednictwem strony Biuletynu Informacji Publicznej o adresie: www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej Domu Pomocy Społecznej os. Szkolne 28


7. Ilość etatów
0,5 etatu

 

W miesiącu sierpniu 2018 wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej os. Szkolne 28, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osiągnął poziom 6%.

 

Klauzula informacyjnaMarta Chechelska
    Dyrektor

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 Inspektor