BIP MJO - Krakowskie Forum Kultury

Dyrektor Krakowskiego Forum Kultury ogłasza nabór na stanowisko: realizatora

 

Miejsce pracy: Kraków (siedziba KFK, kluby, teren miasta).

 

I. Wymagania:

1. Wykształcenie: wyższe; preferowane studia o kierunkach związanych z kulturą.

2. Doświadczenie zawodowe: doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (minimum 1 rok), mile widziana praca w instytucji kultury.

3. Znajomość języków obcych: język angielski w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie.

4. Umiejętności zawodowe: w zakresie planowania, organizowania i nadzorowania realizacji zadań.

5. Biegła znajomość obsługi oprogramowania biurowego (w tym arkuszy kalkulacyjnych).

6. Wysoka kultura osobista.

7. Zdolności perswazyjne i negocjacyjne.

8. Kreatywność, samodzielność, inicjatywa w działaniu.

9. Komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów zawodowych.

10. Zaangażowanie i odpowiedzialność za wykonywanie zadania, dobra organizacja pracy, sumienność, terminowość.

11. Umiejętność pracy pod presją czasu i jednoczesnego koordynowania kilku zadań, odporność na stres.

12. Dyspozycyjność i punktualność.

13. Zainteresowanie sferą kultury i sztuki.

 

II. Zakres obowiązków

1. Realizator odpowiadać będzie za całokształt zagadnień realizowanych zadań programowych, a w szczególności za organizowanie: imprez, wydarzeń artystycznych, działalności kół, zespołów, kursów, warsztatów, działalności edukacyjnej.

2. Do zadań realizatora należeć będzie m.in.:

1) planowanie, organizowanie, koordynowanie, nadzorowanie i rozliczanie zadań programowych;

2) opracowywanie dokumentacji programowej (w tym opracowywanie treści do publikacji) i organizacyjnej;

3) opracowywanie dokumentacji w zakresie planowania i sprawozdawczości prowadzonych zadań programowych, w tym: sporządzanie projektów rocznych planów działalności, planu przychodów i kosztów, założeń do planu programowo-usługowego oraz finansowego, sprawozdawczości w zakresie prowadzonych zadań programowych;

4) obsługa kas fiskalnych;

5) pozyskiwanie środków finansowych na projekty prowadzonych zadań programowych (w tym dotacji celowych i grantów oraz wsparcia od sponsorów).

 

III. Warunki pracy i płacy

1. Rodzaj umowy − umowa o pracę (3 miesięczny okres próbny).

2. Wymiar czasu pracy − pełny etat.

3. Miejsce pracy – siedziba KFK, kluby, teren miasta.

4. Wynagrodzenie zasadnicze oraz inne dodatki zgodnie z obowiązującym Regulaminem Wynagradzania w Krakowskim Forum Kultury.

 

IV. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV).

2 List motywacyjny.

3. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Krakowskie Forum Kultury, ul. Mikołajska 2, Kraków, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 września 2018 r. do godz. 15.00 – w siedzibie Krakowskiego Forum Kultury, ul. Mikołajska 2 (w sekretariacie) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: realizatora”, lub drogą elektroniczną na adres: kfk@krakowskieforum.pl

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

VI. Informacja o ochronie danych osobowych (realizacja Artykułu 13 RODO):

1. Administratorem danych jest Krakowskie Forum Kultury (KFK) z siedzibą: 31-027 Kraków, ul. Mikołajska 2; NIP 6750007185; http://www.krakowskieforum.pl, mail: kfk@krakowskieforum.pl; tel. +48 12 422 08 14.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: inspektorochronydanych@krakowskieforum.pl.

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, a celem ich przetwarzania jest prowadzenie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu otrzymania dokumentów kandydata. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

4. Dane mogą być udostępnione podmiotom obsługującym administratora lub jego podwykonawcom.

5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane wynika z wewnętrznych regulacji administratora. Po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty kandydata zawierające dane osobowe zostaną zniszczone.

6. KFK informuje, że posiadają Państwo prawo do żądania od KFK dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Żądanie wprowadzenia zmian lub usunięcia nie będzie miało zastosowania

(w szczególności) w przypadku konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa lub do wykonania zadania realizowanego.

 

Kraków, dnia 10 września 2018 roku

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy REALIZATOR w Krakowskie Forum Kultury