BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

MCOO-KD.1110. 24.2018

 

 

 

DYREKTOR MCOO w KRAKOWIE

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. informatyki w Dziale organizacyjnym w Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie. Ilość etatów 1.

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

1 spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych;

2. wykształcenie wyższe z zakresu informatyki,

3. doświadczenie zawodowe na stanowisku informatyka w zakresie bieżącego utrzymania w ciągłości infrastruktury informatycznej oraz systemów informatycznych.

 

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

1) Praktyczna znajomość budowy oraz funkcjonowania sprzętu serwerowego w tym głównie doświadczenie we wdrożeniach oraz administracji serwerami Windows Server 2008/2012/2016,.

2) Doświadczenie we wdrożeniach i administracji Microsoft Exchange Server 2010/2013/2016, Active Directory.

3) Doświadczenie w obszarze administrowania bazami danych MS SQL Server,

4) Doświadczenie w obszarze administrowania systemami operacyjnymi z rodziny Linux – CentOS, Red Hat i Debian .

5) Znajomość technologii infrastruktury wirtualnej (Hyper-V, VMware),

6) Umiejętność instalacji i konfiguracji urządzeń sieciowych oraz administrowanie sieciami LAN/WAN/VPN,

7) Znajomość standardów przetwarzania i bezpieczeństwa informacji (w tym znajomość normy PN-ISO/IEC 27001).

8) Znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej.

9) Doświadczenie zawodowe w charakterze informatyka w zakresie administrowania (zarządzania) systemami serwerowymi lub sieciowymi potwierdzone referencjami pracodawcy (lub zakresem czynności).

10) Umiejętność zaawansowanego posługiwania się pakietem biurowym Microsoft Office, w tym szczególności Word, Excel oraz Outlook.

11) Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w grupie oraz pod presją czasu.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów teoretycznych i praktycznych, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

3. Warunki pracy i płacy:

1) wymiar czasu pracy 1 etat,

2) płaca zasadnicza z przedziału od 3400,00 do 3800 + dodatek za wieloletnia pracę dla osób ze stażem powyżej 5 lat,

3) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej, a następna z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,

4) miejsce pracy: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.

 

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MCOO w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

5.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Diagnostyka, analiza i usuwanie awarii systemów,

2) Bieżące wsparcie i doradztwo techniczne dla użytkowników systemu,

3) Utrzymanie informatycznej ciągłości pracy oraz utrzymanie ciągłości ruchu sprzętu drukującego i kopiującego,

4) Udział w opracowaniu i realizacji strategii rozwoju usług informatycznych w zakresie infrastruktury techniczno- systemowej i sieciowej systemów informatycznych,

5) Tworzenie planów zakupowych w celu utrzymaniu standardów dla platform, procesów i usług,

6) Przygotowywanie specyfikacji do zamówień na towary i usługi , w tym : sieci komputerowych, oprogramowania , sprzętu komputerowego,

7) Wdrażanie zmian oraz nowych rozwiązań systemowych i infrastrukturalnych,

8) Administracja systemem pocztowym,

9) Administracja serwerami,

10) Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych,

11) Współpraca z dostawcami, parterami zewnętrznymi i audytorami

 

 

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność jeżeli zamierza skorzystać z uprawnień o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

4) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ).

 

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

8. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: stanowisko urzędnicze ds. informatyki do Działu Organizacyjnego w MCOO w Krakowie należy składać osobiście

w siedzibie Centrum (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków w terminie do dnia 20 września 2018 roku (liczy się data wpływu do Centrum).

 

9. Aplikacje, które wpłyną do Centrum niekompletne lub po określonym wyżej terminie

n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

10. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Centrum – (I piętro) oraz na stronie internetowej Centrum.

11. Osoby, które spełnią wymogi formalne o terminie testów i rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane droga elektroniczną na wskazany adres e- mailowy.

 

 

 

 

 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - zwanego dalej RODO informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków, adres e-mail: iodmcoo@mcoo.krakow.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z zatrudnieniem

w szczególności w celu realizacji procesu rekrutacji w Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

5. Dane osoby (osób), w zakresie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, które wygrają nabór zostaną zamieszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia

i rozstrzygnięcia naboru oraz przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:

1) dostępu (na zasadach określonych w art. 15 RODO),

2) sprostowania (na zasadach określonych w art. 16 RODO),

3) usunięcia (na zasadach określonych w art. 17 RODO),

4) ograniczenia przetwarzania (na zasadach określonych w art. 18 RODO),

5) przenoszenia (na zasadach określonych w art. 20 RODO),

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ( na zasadach określonych w art. 21 RODO).

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie o których mowa w pkt 6 ogłoszenia naboru kandydatów jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy, oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

10. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych niż wskazanych w pkt 9 jest dobrowolne.

 

 

 

 

 

 Lista Kandydatów

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (informatyk w dziale organizacyjnym)