BIP MJO - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

DYREKTOR GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO/A PRACY

 

Dział Ewidencji i Świadczeń

Referat Ewidencji i Świadczeń – Rejestracja i Formalna Obsługa

/miejsce wykonywania pracy/

 

Specjalista ds. ewidencji i świadczeń

- 9 etatów

(nazwa stanowiska)

 

 

O wyżej wymienione stanowisko może ubiegać się obywatel Unii Europejskiej oraz obywatel państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie,

w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 

1. Wymagania niezbędne:

 

Spełnienie wymagań określonych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych/ t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260/ określonych dla stanowisk urzędniczych.

 1. Wykształcenie min. średnie ogólne lub średnie zawodowe lub wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku, preferowane kierunki:administracja publiczna, prawo lub ekonomia,
 2. Doświadczenie zawodowe – oznacza doświadczenie uzyskane w trakcie zatrudnienia, wykonywania usług na podstawie umów cywilnoprawnych.
 • osoby z wykształceniem średnim - 2 lata doświadczenia zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia,
 • osoby z wykształceniem wyższym– 1 rok doświadczenia zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 • Biegła znajomość obsługi komputera.
 • Znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 z p.zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy, Kodeksu Postępowania administracyjnego, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Pracy, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, Ustawy o pracownikach samorządowych.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Obsługa bezrobotnych z prawem i bez prawa do zasiłku obejmująca wykonywanie następujących czynności:

 • weryfikację dokumentów przekazanych przez rejestratorów ze Stanowiska Ewidencji i Świadczeń- Rejestracja,
 • przyjmowanie oświadczeń o stosowaniu się bezrobotnych do przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • przyjmowanie zaświadczeń i informacji dotyczących osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy oraz ich weryfikacja w zakresie ustalonych uprawnień,
 • ustalanie i wydawanie odpowiednich decyzji w sprawie statusu bezrobotnego oraz zasiłku dla bezrobotnych,
 • po otrzymaniu dokumentów od właściwej komórki organizacyjnej, wydawanie decyzji przyznającej stypendium,
 • informowanie o miejscu i terminie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń,
 • wydawanie osobie bezrobotnej zaświadczeń o okresach zarejestrowania i pobierania zasiłków oraz zaświadczeń o uprawnieniach do służby zdrowia,
 • gromadzenie, przechowywanie i aktualizowanie spisu dokumentacji niearchiwalnej bezrobotnego, przekazywanie jej do archiwum,
 • wprowadzanie odpowiednich informacji do bazy danych w ustalonych granicach obsługi komputerowej.

Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie przekazywania informacji niezbędnej dla potrzeb realizacji zadań pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń bezrobotnych, aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

Przygotowywanie korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej dotyczącej zadań na stanowisku.

Wyłączanie karty bezrobotnego i poszukującego pracy z ewidencji Urzędu.

Prowadzenie zbioru kart rejestracyjnych na stanowisku według przyjętych zasad oraz dokonywanie bieżącego spisu dokumentacji przekazywanej do innych komórek organizacyjnych Urzędu.

Współpraca z innymi stanowiskami pracy w zakresie realizowanych zadań oraz wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń w ramach zajmowanego stanowiska.

Prowadzenie dokumentacji osób bezrobotnych w zakresie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, w szczególności:

zgłoszenia do ubezpieczenia bezrobotnego oraz członków rodziny, wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznego i zdrowotnego bezrobotnego oraz członków rodziny.

 

4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. curriculum vitae,
 3. kwestionariusz osobowy (do pobrania w Urzędzie na Samodzielnym Stanowisku ds. Kadr i Szkoleń Pracowników , pok. 220),
 4. kopie dokumentów poświadczające wykształcenie,
 5. kopie dokumentów poświadczające doświadczenie zawodowe,
 6. kopie dokumentów poświadczające posiadanie innych umiejętności (zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.)
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. „Informacja przedstawiana kandydatom do pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie o prawach związanych z ochroną danych osobowych” wraz z podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (do pobrania w Urzędzie na Samodzielnym Stanowisko ds. Kadr i Szkoleń Pracowników, pok. 220).

 

5.Proponowane warunki pracy:

 1. Wymiar czasu pracy: pełny etat,
 2. Proponowane wynagrodzenie według kategorii zaszeregowania IX, wynagrodzenie zasadnicze brutto do 2600 zł w zależności od stażu pracy,
 3. umowa na czas określony – 6 m-cy – z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony,
 4. miejsce pracy: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34.

 

Oferty składa się w podwójnych zaklejonych kopertach, z których na zewnętrznej winna być określona nazwa stanowiska na które ogłoszono nabór a wewnętrzna winna podawać dane osobowe i adres ubiegającego się w naborze oraz być przez niego podpisana.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie na dzienniku podawczym – pok.119 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko / Specjalista ds. ewidencji i świadczeń - 9 etatów w terminie: od 10.09.2018r. do 21.09.2018r.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Grodzkiego Urzędu Pracy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny zostać złożone po zapoznaniu się z „Informacją przedstawianą kandydatom do pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie o prawach związanych z ochroną danych osobowych” oraz podpisaniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych. Informacja powyższa oraz treść oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanową załącznik do niniejszej procedury.

 

 

 

Z-CA DYREKTORA

ds. Rynku Pracy

Waldemar Jakubas

 

 


 

 

INFORMACJA O KANDYDATACH KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU

Dział Ewidencji i Świadczeń

Referat Ewidencji i Świadczeń – Rejestracja i Formalna Obsługa

specjalista ds. ewidencji i świadczeń

- 9 etatów

 

 

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 20 kandydatów. W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, że 7 osób spełniło wymogi formalne.

 

Testy kwalifikacyjne i rozmowa odbędą się w dniu 04.10.2018r. o godz.10.00 pok. nr 231 - I piętro w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34.

 

Kandydaci, który spełnili wymogi formalne o zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

 

 


 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie - specjalista ds. ewidencji i świadczeń - 9 etatów