BIP MJO - Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy

Dyrektor Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Krakowie ogłasza NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze –

samodzielny referent ds. administracyjnych.

 

I. Wymogi formalne

1. Obywatelstwo polskie

2. Wykształcenie wyższe i 2 lata stażu pracy lub średnie i 4 lata stażu pracy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (F. Stanowiska w samorządowych jednostkach organizacyjnych).

3. Niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

skarbowe

4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych

II. Wymagania dodatkowe

1. Umiejętność analitycznego myślenia

2. Umiejętność pracy w zespole

3. Komunikatywność, samodzielność w działaniu, odporność na stres

4. Znajomość wybranych zagadnień prawa, dotyczących poniżej podanego zakresu obowiązków

6. Znajomość obsługi komputera (Windows, Microsoft, Office),

7. Znajomość obsługi Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą.

III. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi więcej niż 6%.

IV. Zakres obowiązków

1. Prowadzenie gospodarki inwentarzowej w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą,

2. Nadzorowanie prowadzenia gospodarki inwentarzowej we wszystkich obiektach KSOS,

3. Przygotowywanie kompletnej dokumentacji OT do przyjęcia urządzeń lub wbudowanych elementów – na środek trwały KSOS,

4. Prowadzenie całości spraw związanych z kasacją materiałów i sprzętu w obiektach KSOS,

5. Przygotowanie wniosków do ustalenia podatku od nieruchomości,

6. Przygotowywanie sprawozdań oraz innych zestawień związanych z prowadzeniem gospodarki inwentarzowej KSOS,

7. Prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem majątku Ośrodka oraz przygotowywanie wszelkich sprawozdań z tym związanych.

8. Koordynacja prawidłowego obiegu dokumentów oraz faktur w obrębie działu administracji KSOS,

9. W przypadku zmiany aktualnie obowiązujących przepisów lub też w celu usprawnienia funkcjonowania sfery materialnej na obiektach KSOS przygotowywanie propozycji zmian regulaminów, instrukcji, oznakowań oraz innych uregulowań,

10. Wykonywanie bieżących czynności administracyjnych.

V. Warunki pracy i płacy

1. Zatrudnienie od 01 października 2018 roku

2. Wymiar zatrudnienia 0,5 etatu – 20 godzin tygodniowo

3. Czas pracy: w uzgodnieniu z dyrektorem

4. Stanowisko i wynagrodzenie: samodzielny referent d/s administracyjnych, zgodnie z VII grupą

zaszeregowania

5. Miejsce pracy: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy w Krakowie

VI. Wymagane dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2. List motywacyjny i CV,

3. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy,

4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

VII. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

VIII. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

IX. Komplet dokumentów z dopiskiem: „NABÓR na stanowisko samodzielnego referenta” należy składać osobiście w siedzibie KSOS (sekretariat, pn-pt od 8-15), lub mailowo na adres mitras@ksos.pl lub drogą pocztową na adres:

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy

Al. Powstania Warszawskiego 6

31-541 Kraków

w terminie do dnia 21 września 2018 roku. (liczy się data wpływu do placówki)

 

X. Aplikacje, które wpłyną do placówki niekompletne lub po określonym wyżej terminie n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

 

XI. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na Tablicy Ogłoszeń i stronie internetowej KSOS.

 

XII. Wybrane osoby zostaną powiadomione indywidualnie drogą telefoniczną.

 

Dyrektor KSOS

Zdzisław Tracz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy ()