BIP MJO - Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko Inspektora w Dziale Rękojmi i Gwarancji

nr ref. 8-ZIM-2018

 


 

 

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (FORMALNE):

1. Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

2. Wykształcenie wyższe techniczne w kierunkach: budownictwo, inżynieria lądowa, inżynieria sanitarna, inżynieria wodna, inżynieria środowiskowa, inżynieria elektryczna, architektura.

3. Co najmniej 2 lata stażu pracy.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu (ocena zerojedynkowa).

 

II. WYMAGANIA DODATKOWE (będące przedmiotem oceny):

1. Znajomość instytucji prawnych rękojmi i gwarancji zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

2. Znajomość problemów i uwarunkowań związanych z realizacją procesu inwestycyjnego oraz zasad zawierania umów inwestycyjnych.

3. Umiejętność analizy dokumentów geodezyjnych oraz architektoniczno – budowlanych.

 

Dodatkowym atutem będą:

1. doświadczenie zawodowe zdobyte w branży budowlanej lub przy projektowaniu urbanistyczno- architektonicznym lub budowlanym;

2. praca w administracji publicznej na stanowisku urzędniczym;

3. uprawnienia budowlane.

 

Uwaga: Po analizie przedłożonych dokumentów potwierdzających spełnienie powyżej wymienionych wymagań zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne, jedynie wybranych osób.

 

III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) Wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji jakości wynikających z umów, których przedmiotem są inwestycje kubaturowe w przypadku, gdy uprawnienia te nie zostały przeniesione na użytkownika lub zarządcę obiektu.

2) Prowadzenie ewidencji zabezpieczeń należytego wykonania umowy na podstawie przekazanej przez odpowiednią komórkę organizacyjną Zarządu odpowiedzialną za zawarcie umowy pełnej i aktualnej dokumentacji, z której wynika rodzaj i wysokość zabezpieczenia, okres jego obowiązywania oraz ewentualne wykorzystanie zabezpieczenia w części lub w całości oraz współpraca z Działem Finansowo - Księgowym w tym zakresie.

3) Przekazywanie do Działu Finansowo - Księgowego informacji o wykorzystaniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy bądź obowiązku jego zwolnienia na etapie poinwestycyjnym obowiązywania umowy w związku z realizacją uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji w odniesieniu do inwestycji kubaturowych.

4) Opracowywanie opinii w sprawie gospodarowania nieruchomościami na wniosek komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa lub jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków, przy uwzględnieniu planowanych lub realizowanych zadań inwestycyjnych Zarządu.

5) Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na wniosek właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa przy uwzględnieniu planowanych lub realizowanych zadań inwestycyjnych Zarządu.

6) Zlecanie wykonania analiz służących ustaleniu możliwości wykorzystania nieruchomości dla określonych celów inwestycyjnych na wniosek komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa lub jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków.

7) Przygotowanie i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentacji z zakresu prowadzonych spraw.

8) Inne prace zlecone przez dyrektora lub kierownika.

 

IV. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

1. wymiar czasu pracy: 1 etat

2. płaca zasadnicza w wysokości z przedziału 3 000 zł brutto do 4 300 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy

3. miejsce pracy: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie, ul. W. Reymonta 20

 

V. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM DATĘ UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA:

W Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

VI. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV

2. dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje

3. dokumenty potwierdzające staż pracy

4. oświadczenia wg załączonego wzoru

 

VII. ZASADY NABORU:

Wymagane dokumenty należy składać drogą elektroniczną (w przypadku załączników mile widziane będą skany dokumentów scalone w jeden plik pdf) na adres: sekretariat@zim.krakow.pl

do dnia 20 września 2018 r. do godziny 14.00.

Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone przez kandydatów dokumenty nie będą zwracane. Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

 

VIII. TERMIN ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH:

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych na ww. stanowisko planuje się w dniach 24-25 września 2018 r. w siedzibie Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie, ul. W. Reymonta 20.

 

Wybrany kandydat zostanie powiadomiony o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie przekazana wyłącznie kandydatom, którzy brali udział

w rozmowach kwalifikacyjnych, drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy w terminie do dnia 26 września 2018 r.

 

Informacja o nazwisku kandydata wyłonionego na stanowisko Inspektora w Dziale Rękojmi i Gwarancji będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.krakow.pl/zim najpóźniej do dnia 27 września 2018 r.

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W ZARZĄDZIE INWESTYCJI MIEJSKICH W KRAKOWIE

 

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1), dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie, ul. W. Reymonta 20, NIP 6762530337, Regon 367252869.

2. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:

- poczta elektroniczna: iod@zim.krakow.pl,

- nr telefonu: 12 341 85 84.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.

4. Odbiorcą Pana/Pani danych będą pracownicy Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie odpowiedzialni za przebieg procesu rekrutacji.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie zatrudniony w drodze naboru, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych osób będą niszczone po upływie 4 tygodni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, w zakresie wynikającym z przepisów RODO.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne; niepodanie danych osobowych skutkować będzie niemożnością przeprowadzenia procesu rekrutacji i zawarcia umowy o pracę.

 

Zastępca Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie

Jarosław Skóra

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Inspektora w Dziale Rękojmi i Gwarancji w Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie (nr ref. 8-ZIM-2018)