BIP MJO - Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta

 OFERTA PRACY

Dyrektor Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko:

 

pracownik gospodarczy - sprzątający

(określenie stanowiska)

 

1. Wymagania formalne

• Wykształcenie min. podstawowe

 

2. Wymagania dodatkowe

• dyspozycyjność

• dobra organizacja pracy

• staranność i sumienność

• wysoka kultura osobista

• samodzielność w wykonywanych działaniach

• umiejętność pracy z ludźmi

• doświadczenie na podobnym stanowisku mile widziane

• mile widziane wykształcenie średnie

 

3. Zakres obowiązków

• utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach Klubu oraz jego otoczeniu

• przygotowywanie sal na zajęcia klubowe

• określenie zapotrzebowania na niezbędne środki czystości

• pomoc w promocji działalności klubu, w tym dystrybucja druków promocyjnych

• pomoc w imprezach organizowanych przez Klub Zakole, Ośrodek Kultury oraz inne komórki organizacyjne w ramach Ośrodka Kultury

• wykonywanie innych zadań na polecenie Kierownika oraz innych przełożonych

 

 

 

4. Warunki pracy i płacy

• Wynagrodzenie miesięczne wg Regulaminu Wynagradzania w Ośrodku Kultury Kraków-Nowa Huta.

• Miejsce pracy – Klub Zakole Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta ul. Zakole 31

• Pierwsza umowa zostanie zawarta na 3 miesięczny okres próbny

• Równoważny system czasu pracy

 

5. Wymagane dokumenty:

• CV wraz z klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami).

• list motywacyjny

 

 

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Ośrodka Kultury lub wysłać pocztą na adres: Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta os. Zgody 1 , 31-949 Kraków lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@krakownh.pl

 

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na stanowisko – Pracownik gospodarczy - sprzątający /Klub Zakole”.

Termin składania ofert upływa w dniu 14 września 2018 r. o godz. 15.00

Decyduje data wpływu. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

7. Ilość etatów

Umowa o pracę, cały etat

 

8. Pracodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami. O zakwalifikowaniu się do rozmów kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail lub telefonicznie.

 

Dyrektor …………………………………………………………………

 

 

Przed wysłaniem zgłoszenia proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

Wysyłając zgłoszenie oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 

Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta z siedzibą os. Zgody 1, 31-949 Kraków:

1. jest administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji,

2. kontakt z Inspektorem Ochrony danych jest możliwy pod adresem: rodo@krakownh.pl,

3. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników OKNH na podstawie wyrażonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO*. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

4. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii,

5. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 lata od otrzymania formularza CV zgodnie z wewnętrznymi procedurami,

6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez OKNH. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,

7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji,

8. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w OKNH,

9. zgłoszenia kandydatów przesłane na inne niż wskazany adres nie będą rozpatrywane,

10. szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych: http://krakownh.pl/osrodek_kultury_krakow_nowa_huta/ochrona-danych-osobowych.html

 

Przeczytałem powyższe informacje i zgadzam się z ich zapisem.

 

* ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych) lub (RODO)

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (pracownik gospodarczy klub Zakole)