BIP MJO - Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy

Dyrektor Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Krakowie ogłasza NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista.

 

I. Wymogi formalne

1. Obywatelstwo polskie

2. Wykształcenie wyższe i 2 lata stażu pracy lub średnie i 3 lat stażu pracy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (F. Stanowiska w samorządowych jednostkach organizacyjnych).

3. Niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

skarbowe

4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych

II. Wymagania dodatkowe

1. Umiejętność analitycznego myślenia

2. Umiejętność pracy w zespole

3. Komunikatywność, samodzielność w działaniu, odporność na stres

4. Znajomość wybranych zagadnień prawa, w szczególności prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych, dotyczących poniżej podanego zakresu obowiązków

5. Preferowane wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia inspektora nadzoru

6. Znajomość obsługi komputera (Windows, Microsoft Office),

ewentualnie znajomość obsługi systemu STRADOM

III. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi więcej niż 6%.

IV. Zakres obowiązków

1. Opracowywanie wspólnie w kierownikami obiektów sportowych planów remontów, modernizacji i inwestycji we wszystkich obiektach KSOS,

2. Przygotowywanie materiałów merytorycznych (np. przedmiar robót, szkic projektowy, opis techniczny robót) koniecznych do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie prac remontowych

3. Nadzorowanie prac remontowych i inwestycyjnych na wszystkich obiektach KSOS w ramach posiadanych uprawnień

4. Organizowanie oraz uczestniczenie w przeglądzie technicznym wszystkich obiektów KSOS – prowadzonych w oparciu o art. 62 Prawa budowlanego

5. We współpracy z z-cą dyrektora KSOS koordynowanie i organizowanie przygotowania inwestycji (koncepcje projektowe, dokumentacje techniczne, sporządzanie wniosku inwestycyjnego, przygotowanie dokumentów do ogłoszenia przetargu)

6. Nadzorowanie prowadzonych inwestycji, monitorowanie ich realizacji zgodnie z harmonogramem oraz wprowadzaniem ich przebiegu do systemu STRADOM Urzędu Miasta Krakowa

7. Prowadzenie spraw związanych ze stosowaniem i przestrzeganiem Ustawy Prawo zamówień publicznych

8. Nadzorowanie zakupu towarów i usług przez sekcję zaopatrzenia w zakresie zgodności z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminami wewnętrznymi KSOS w tym zakresie

9. Prowadzenie procedury przetargowej dla zamówień nieprzekraczających 30.000 € dotyczących zakupu towarów i usług dla wszystkich obiektów KSOS

10. Monitorowanie stanu wykonania kontroli zarządczej KSOS.

V. Warunki pracy i płacy

1. Zatrudnienie od 01 października 2018 roku

2. Wymiar zatrudnienia pełny etat – 40 godzin tygodniowo

3. Stanowisko i wynagrodzenie: specjalista, zgodnie z VIII grupą zaszeregowania

4. Miejsce pracy: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy w Krakowie

VI. Wymagane dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2. List motywacyjny i CV,

3. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy,

4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

VII. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

VIII. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

IX. Komplet dokumentów z dopiskiem: „NABÓR na stanowisko specjalisty” należy składać osobiście w siedzibie KSOS (sekretariat, pn-pt od 8-15), lub mailowo na adres mitras@ksos.pl lub drogą pocztową na adres:

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy

Al. Powstania Warszawskiego 6

31-549 Kraków

w terminie do dnia 19 września 2018 roku. (liczy się data wpływu do placówki)

 

X. Aplikacje, które wpłyną do placówki niekompletne lub po określonym wyżej terminie n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

 

XI. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na Tablicy Ogłoszeń i stronie internetowej KSOS.

 

XII. Wybrane osoby zostaną powiadomione indywidualnie drogą telefoniczną.

 

Dyrektor KSOS

Zdzisław Tracz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy ()