BIP MJO - Straż Miejska Miasta Krakowa

 

Komendant Straży Miejskiej Miasta Krakowa

ogłasza nabór Nr 7/2018 na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Kierownika Referatu Monitoringu Wizyjnego

w Wydziale Dowodzenia

Straży Miejskiej Miasta Krakowa

 

 

1. Wymagania niezbędne:

 

- obywatelstwo polskie,

- ukończone 18 lat,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- pełna zdolność do czynności prawnych,

- wykształcenie wyższe,

- nieposzlakowana opinia,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Kierownika Referatu,

- niekaralność sądowa za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

- 5 lata stażu pracy.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

- ukończone szkolenie podstawowe dla strażników gminnych/miejskich,

- znajomość aktów prawnych regulujących działalność straży miejskich,

- umiejętność w zakresie: zarządzania personelem, zarządzania jakością realizowanych zadań, wprowadzania zmian, rozdzielania zadań, wyznaczania priorytetów i koordynacji działań pracowników, myślenia strategicznego, planowania i analizowania pracy referatu, organizowania współpracy z podmiotami zewnętrznymi zakresie realizowanych zadań, szybkiego podejmowania decyzji,

- umiejętności pracy z bazami danych,

- dyspozycyjność,

- odpowiedzialność,

- odporność na stres.

 

3. Zakres obowiązków:

 

- organizacja procesu pracy podległej komórki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami społeczności lokalnej,

- nadzór i kontrola nad pracą podległej komórki organizacyjnej i pracownikami,

- tworzenie dokumentacji związanej z pracą Referatu,

- sporządzanie analiz i sprawozdań statystycznych z działalności komórki,

- nadzór nad prawidłowością prowadzenia aplikacji Książka Interwencji w zakresie wykorzystywanym przez komórkę,

- administrowanie komórką organizacyjną w ramach posiadanych upoważnień.

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

- teren miasta Krakowa,

- pierwsza umowa o pracę na czas określony do 6 miesięcy,

- 8 lub 12 godzin dziennie w równoważnym systemie czasu pracy,

- praca na III zmiany,

- przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy,

- wynagrodzenie zasadnicze w wysokości od 3500 zł,- do 6800zł ,

- dodatek funkcyjny w wysokości do 1320 złotych,

- dodatek za staż pracy,

- premia regulaminowa.

 

5. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

w jednostce w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru:


wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu

poprzedzającym ogłoszenie naboru nie przekracza 6% w rozumieniu przepisów

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

6. Wymagane dokumenty:

 

- CV,

- kwestionariusz personalny kandydata,

- dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie, oryginały do wglądu),

- dokumenty poświadczające staż pracy (kserokopie, oryginały do wglądu),

- oświadczenie własne kandydata o niekaralności.

 

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Oferty prosimy składać osobiście

Straż Miejska Miasta Krakowa

ul. Dobrego Pasterza 116

31 – 416 Kraków

w terminie od 5 września 2018 r. do 17 września 2018 r. do godz. 12,00

Szczegółowe informacje są dostępne w Referacie Kadr, tel. 12 68 82 202.

Pod wskazanym wyżej adresem kandydaci otrzymują pełną informację na temat naboru oraz kwestionariusz personalny kandydata.

 

 

- Ilość etatów:

1

 

Kraków, dnia 4 września 2018 r.

 

 

 

Komendant

Straży Miejskiej Miasta Krakowa

 

Adam Młot


 

Kwestionariusz personalny kandydata

 

Informacja dotycząca ilości złożonych aplikacji oraz ilości kandydatów spełniających wymogi formalne


Informacja dotycząca terminu testów oraz rozmowy kwalifikacyjnej

 

Wyniki naboru Nr 7/2018 na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Monitoringu Wizyjnego w Wydziale Dowodzenia Straży Miejskiej Miasta Krakowa