BIP MJO - Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

DYREKTOR

SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

DLA DZIECI Z NIEPOWODZENIAMI EDUKACYJNYMI

W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

pracownik obsługi – sprzątająca/sprzątający

 


1. Wymagania formalne
  1.posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

2.posiada co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe,

3.oświadczenie o niekaralności
 
2. Wymagania dodatkowe
 1.punktualność, uczciwość, pracowitość,

2.rzetelność i dbałość o jakość wykonywanej pracy,

3.komunikatywność – umiejętność pracy w zespole
 
3. Zakres obowiązków 

1. Sprzątanie (zamiatanie, odkurzanie, czyszczenie, mycie, porządkowanie, dezynfekcja) powierzchni wewnętrznych Poradni, wyposażenia pomieszczeń oraz okien i drzwi, opróżnianie koszy i wynoszenie śmieci

2. Czynności codziennej obsługi mające zapewnić utrzymanie w stałej czystości ciągów komunikacyjnych oraz sanitariatów, w tym uzupełnianie środków higieny osobistej.

3. Wykonywania dodatkowych prac w poradni zleconych przez Dyrektora

4. Pełnienia dyżurów w poradni w zależności od potrzeb, zwłaszcza podczas przeprowadzania w poradni remontów przez firmy zewnętrzne.

5. Utrzymywanie w dobrym stanie i porządku powierzonych narzędzi i urządzeń.

 
 4. Warunki pracy i płacy: 
 1.możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony

2. wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów oraz Regulaminem wynagradzania pracowników w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi,

3. miejsce pracy: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

4.praca w systemie zmianowym

5.rozpoczęcie zatrudnienia: od 1.11.2018 r. 
 
5. Wymagane dokumenty: 

1.podanie o pracę, CV, dokumenty potwierdzające wykształcenie, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy,

2.oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności,

3.oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie poradni od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 19:00 do 21 września 2018 roku. Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie uzgodnionym terminie. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania niezbędne (formalne), którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty, będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP poradni.

 
 7. Ilość etatów

0,5 etatu
 
 
Dyrektor
Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

Małgorzata Niewodowska

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi ()