BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków (adres do korespondencji: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków)

Podinspektor w Zespole Finansowo - Księgowym – 1 etat

(Nr ref. 24 -ZZM-2018r.)

 

1) Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie średnie lub wyższe;

c) staż pracy:

- minimum 2 lata przy wykształceniu średnim, w tym minimum 1 rok udokumentowanego doświadczenia w księgowości,

d) przy wykształceniu wyższym, minimum 1 rok udokumentowanego doświadczenia w księgowości;

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość przepisów i umiejętność stosowania z zakresu:

- Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r;

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1911);

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

- Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym;

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

b) biegła znajomość obsługi komputera;

c) znajomość programu księgowego WAPRO-Fakir będzie dodatkowym atutem;

d) znajomość obsługi programów pakietu MS Office (Word, Excel), w szczególności praktyczna obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel;

e) zdolności komunikacyjne oraz umiejętność pracy w zespole;

f) umiejętność szybkiego uczenia się;

g) umiejętność planowania i organizacji pracy;

h) praktyczne umiejętności księgowania operacji gospodarczych, sporządzania dowodów księgowych;

i) terminowość i rzetelność przy wykonywanych obowiązkach, dokładność, komunikatywność;

j) dyspozycyjność w okresach rozliczeniowych związanych ze sporządzaniem sprawozdań budżetowych;

k) doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) dekretowanie i ewidencja faktur w programie finansowo-księgowym oraz sprawdzanie ich zgodności pod względem formalno-rachunkowym, z załączonymi dokumentami;

b) znajomość zasad rachunkowości budżetowej i ewidencjonowania dokumentów księgowych;

c) przygotowywanie danych do sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych w zakresie należności i zobowiązań budżetowych wynikających z ewidencji księgowej, w tym do RB-N, RB-27S, oraz RB-Z, RB-28S;

d) przekazywanie danych z ksiąg rachunkowych dla celów sprawozdania GUS;

e) kontrola prawidłowości dokonywanych zapisów księgowych i sald w obszarze objętym zakresem obowiązków;

f) weryfikacja zapisów i sald księgowych, w tym zgodności rozrachunków, dokonywanie rozliczeń kont księgowych rozrachunkowych;

g) wykonywanie innych poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę;

h) bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi jednostki w zakresie realizowanych czynności;

 

5) Warunki pracy i płacy;

a) wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) miejsce pracy: Kraków ul. Reymonta 20

opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

d) płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2 900,00 zł do 3 400,00 zł brutto + dodatek stażowy + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZZM;

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy - podpisany odręcznie

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

c) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu;

d) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7) Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

8) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Nr Ref. 24 -ZZM-2018" – w terminie do dnia: 12-09-2018 r.

 

Decyduje data wpływu do ZZM. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w biurze ZZM ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków,

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 20 10 258.

UWAGI:

Zastrzega się prawo niewybrania żadnego kandydata.

 

 

 Z - ca Dyrektora ds. Zieleni


        Łukasz Pawlik


INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

 

Na stanowisko: Podinspektor w Zespole Finansowo - Księgowym – 1 etat

(Nr ref. 24 -ZZM-2018r.)

 

Informuję, że ofertę/y na ogłoszony nabór przesłał/o 7 kandydat/ów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert/y pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 7 kandydat/ów spełnił/o wymogi formalne.

Do następnego etapu naboru zakwalifikował/o się 7 kandydat/ów .

 

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni indywidualnie o dokładnym terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 24.09.2018 r. w biurze ZZM w Krakowie

ul.Reymonta 20.

 


Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor w Zespole Finansowo - Księgowym – 1 etat (Nr ref. 24 -ZZM-2018r.)