BIP MJO - VIII Liceum Ogólnokształcące

Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego

im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

specjalista ds. BHP

 

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

1) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

2) wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

3) co najmniej roczne doświadczenie w służbie bhp.

 
2. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność analitycznego myślenia;

2) umiejętność współpracy w zespole;

3) komunikatywność, samodzielność w działaniu, odporność na stres, zdolności negocjacyjne;

4) znajomość wybranych zagadnień prawa oświatowego, dotyczących warunków bhp w szkole;

5) znajomość i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

6) znajomość obsługi komputera (Windows, pakiet Office, Internet).


3. Zakres obowiązków na stanowisku specjalisty ds. BHP:

1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp;

2) nadzór w zakresie bhp nad uczniami i pracownikami szkoły oraz doradztwo w zakresie przepisów i zasad bhp;

3) sporządzanie i przedstawianie pracodawcy rocznych sprawozdań i półrocznych analiz dotyczących wypadków uczniów i pracowników szkoły oraz stanu bhp;

4) opracowywanie instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy;

5) ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy pracowników szkoły, a także sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe;

6) ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków uczniów szkoły, sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie rejestru wypadków;

7) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy pracowników szkoły oraz stwierdzonych chorób zawodowych;

8) uczestniczenie w pracach powołanej przez pracodawcę komisji bhp oraz innych komisjach zakładowych zajmujących się problematyką bhp, sporządzanie protokołów z prac komisji bhp;

9) udział w opracowaniu planów modernizacji i rozwoju szkoły oraz przedstawianie propozycji rozwiązań zapewniających poprawę stanu bhp;

10) prowadzenie wewnętrznych szkoleń z zakresu bhp;

11) dokonywanie oceny ryzyka zawodowego;

12) współpraca z zewnętrznymi organami kontroli (Inspekcja Pracy, Inspekcja Sanitarna, Straż Pożarna, itp.);

13) realizacja wymagań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.).


4. Warunki pracy i płacy:

1) pierwsza umowa - na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;

2) wymiar czasu pracy: 10 godz. tygodniowo (godz. pracy w uzgodnieniu z dyrektorem);

3) stanowisko: Specjalista ds. BHP;

4) wynagrodzenie: wynagrodzenie zasadnicze zgodnie z grupą zaszeregowania wg Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, a także: premia regulaminowa, dodatek za wieloletnią pracę (uzależniony od stażu pracy), dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. "trzynastka" ;

5) miejsce pracy: VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie ul Grzegórzecka 24.


5. Wymagane dokumenty:

1) CV;

2) kwestionariusz personalny kandydata;

3) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe oraz staż pracy;

4) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

5) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych;

7) oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko – Specjalista ds. BHP";

8) Opcjonalnie, w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru, kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 24 moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w VIII LO”.


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Specjalisty ds. BHP" należy składać osobiście w siedzibie Liceum (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Grzegórzecka 24 w terminie do dnia 10 września 2018 r. (liczy się data wpływu do Liceum).

Nabór prowadzony jest dwustopniowo: na rozmowy kwalifikacyjne zostaną zaproszone osoby o najwyższych kwalifikacjach (o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane telefonicznie).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie.


7. Ilość etatów:

0,25 etatu


Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie - mgr Katarzyna Miezian

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w VIII Liceum Ogólnokształcące ()