BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 18
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18
w Krakowie, ul. Półkole 11
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Samodzielny Referent


1. Wymagania formalne


a. spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260),

 

b. wymagania kwalifikacyjne zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 936) – wykształcenie co najmniej średnie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,

 

c. biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny).

 


2. Wymagania dodatkowe


a. znajomość programu Zintegrowany System Zarządzania Oświatą – moduł majątek, Systemu Informacji Oświatowej,

 

b. znajomość regulacji prawnych w zakresie administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, Kodeksu Pracy, prawa oświatowego,

 

c. umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań (np. na potrzeby GUS),

 

d. odpowiedzialność, dokładność, sumienność, terminowość, rzetelność, komunikatywność.


3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


- prowadzenie ewidencji majątku szkoły z zastosowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (ewidencjonowanie na kontach 011,013,020 i przypisywanie do składników wyposażenia, kasacje, opis majątku, inwentaryzacja),

 

- sporządzanie sprawozdań związanych z administracyjną działalnością szkoły i z zakresem realizowanych zadań,

 

- wprowadzanie aktualnych danych do baz danych np. SIO, ZSZO,

 

- zaopatrzenie szkoły w materiały biurowe, środki czystości, znaczki, bilety MPK, itp.,

 

- zastępowanie Sekretarza szkoły w razie nieobecności,

 

- realizacja zadań zleconych przez przełożonych, a wynikających z potrzeb zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

 


4. Informacja o warunkach pracy:


a. wymiar zatrudnienia: 0,25 etatu,

 

b. wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 936) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych SP nr 18,

 

c. miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 18 w Krakowie, ul. Półkole 11.

 

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZSO nr 18, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.6. Wymagane dokumenty:


a. Curriculum Vitae,

 

b. list motywacyjny,

 

c. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 

d. oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

e. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

 

f. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

 

g. kopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

h. kopie dokumentów potwierdzających tożsamość.

 

 


7. Termin i miejsce składania dokumentów:


a. dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do szkoły) na adres:SP nr 18, ul. Półkole 11 31-559 Kraków w terminie do dnia 06.09.2018 do godz. 10:00,

 

b. złożone koperty z dokumentami należy opisać: „Nabór na stanowisko referenta w SP nr 18”,

 

c. oferty niekompletne lub złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane, nadesłanych dokumentów nie zwracamy,

 

d. z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym telefonicznie terminie.

 

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej szkoły oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - zwanego dalej RODO informujemy:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Szkoła Podstawowa nr 18 w Krakowie, ul. Półkole 11, 31-559 Kraków.

 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl

 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z zatrudnieniem w szczególności w celu realizacji procesu rekrutacji w Szkole Podstawowej nr 18 w Krakowie.

 

4. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

5. Dane osoby (osób), w zakresie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, które wygrają nabór zostaną zamieszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Szkole Podstawowej nr 18 w Krakowie.

 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia naboru oraz przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę

z wybranym kandydatem.

 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:

 

    1) dostępu (na zasadach określonych w art. 15 RODO),

    2) sprostowania (na zasadach określonych w art. 16 RODO),

    3) usunięcia (na zasadach określonych w art. 17 RODO),

    4) ograniczenia przetwarzania (na zasadach określonych w art. 18 RODO),

    5) przenoszenia (na zasadach określonych w art. 20 RODO),

    6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ( na zasadach określonych w art. 21 RODO).

 

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie o których mowa w pkt 6 ogłoszenia naboru kandydatów jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy, oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

10. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych niż wskazanych w pkt 9 jest dobrowolne.

 


Dyrektor Szkoły mgr Edyta Chorobik

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 18 ()