BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 78
DYREKTOR SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 78
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

pracownik obsługi – sprzątająca/sprzątający

 

1. Wymagania formalne

 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • niekaralność,
 • posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,2. Wymagania dodatkowe

 • punktualność, uczciwość, pracowitość,
 • rzetelność i dbałość o jakość wykonywanej pracy,
 • komunikatywność – umiejętność pracy w zespole
3. Zakres obowiązków

1. Sprzątanie (zamiatanie, odkurzanie, czyszczenie, mycie, porządkowanie, dezynfekcja)  powierzchni wewnętrznych budynku, wyposażenia klas, opróżnianie koszy i wynoszenie śmieci.

2. Czynności codziennej obsługi mające zapewnić utrzymanie w stałej czystości ciągów komunikacyjnych oraz sanitariatów, w tym uzupełnianie środków higieny osobistej.

3. Utrzymywanie w dobrym stanie i porządku powierzonych narzędzi i urządzeń.

4. Mycie: drzwi, lamperii, okien ( w czasie ferii zimowych i podczas wakacji oraz w razie potrzeby)
5. Czynności wynikające z bieżących potrzeb szkoły na polecenie dyrektora.
4. Warunki pracy i płacy:

 • zatrudnienie na czas określony
 • wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów oraz Regulaminem wynagradzania pracowników w Szkole Podstawowej nr 78,
 • miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 78 31-990 Kraków, ul. Jaskrowa 5
 • rozpoczęcie zatrudnienia: 01.09.20185. Wymagane dokumenty:

 • podanie o pracę, CV, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz oświadczenie
  o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane
  z ogłoszonym naborem.
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać mailowo na adres szkola78@op.pl lub w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 14:00.  Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie uzgodnionym terminie. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci, którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty, będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.


7. Ilość etatów
0,25 etatuDyrektor Sławomir Nosek

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 78 ()