BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13
DYREKTOR Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Krakowie
(Gimnazjum nr 9 i XXXI Liceum Ogólnokształcące)
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Główny Księgowy w wymiarze 1/2 etatu


1. Wymagania formalne

- spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 902) oraz określonych w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 1870 z późn. zm.) w zakresie wykształcenia i stażu pracy, czyli spełnienie jednego z poniższych warunków:

- ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

- ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna oraz co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości.

 
2. Wymagania dodatkowe

- doświadczenie w księgowości budżetowej (placówki oświatowe),

- znajomość obsługi programu Zintegrowany System Zarządzania Oświatą (ZSZO),

- znajomość obsługi programu Budżet JST PLUS służącego do sporządzania sprawozdawczości budżetowej w jednostkach podległych samorządom,

- znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej,

- doświadczenie w rozliczaniu podatku VAT, obsługa SOVAT,

- znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa podatkowego, Karty Nauczyciela, ustawy o zamówieniach publicznych, Kodeksu Pracy, a także przepisów ustawy o rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej, ustawy o finansach publicznych, przepisów dotyczących podatków i ubezpieczeń,

- umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów finansowych,

- komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, terminowość

 
3. Zakres obowiązków

- prowadzenie pełnej rachunkowości Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Krakowie (w tym prowadzenie rozliczeń podatku od towaru i usług VAT),

- prowadzenie gospodarki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami,

- opracowywanie sprawozdań finansowych oraz ich analiz,

- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

- dokonywanie kontroli wewnętrznej, m.in. w zakresie zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

- prowadzenie pełnej dokumentacji w programie ZSZO.

- prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu: wynagrodzeń, zasiłków, rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym,

- sporządzanie list płac dla nauczycieli, administracji, obsługi oraz ZFŚS

- sporządzanie i przekazywanie do banku miesięcznych wynagrodzeń dla pracowników,

- sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw płacowych (ZSZO, SIO, i innych),

- terminowe i systematyczne zgłaszanie do ZUS wszelkich zmian związanych z zatrudnieniem, zwolnieniem pracowników zatrudnionych w ZSO 13 oraz rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS,

- sporządzanie PITów dla pracowników i pracodawcy zgodnie z przepisami,

- prowadzenie spraw emerytalno – rentowych,

- sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, korygowanie wszelkich zmian dotyczących czasu pracy lub danych pracowników i wysyłanie ich drogą elektroniczną, sporządzanie deklaracji ZUS,

- wydawanie zaświadczeń o zarobkach,

 
4. Warunki pracy i płacy:

- wymiar czasu pracy: 0,5 etatu,

- wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 poz. 1786) oraz regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Krakowie,

- miejsce pracy: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 ul. Kazimierza Odnowiciela 2, 31-481 Kraków

- zatrudnienie na czas określony od 01.09.2018 r.

 
5. Wymagane dokumenty:

- Curriculum Vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zmianami),

- list motywacyjny,

- kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o przyjęcie do pracy,

- kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska specjalisty ds. płac,

- kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych,

- informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie przedłożona propozycja zatrudnienia).

 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć kopercie w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 ul. Kazimierza Odnowiciela 2, 31-481 Kraków

w terminie do 29 sierpnia 2018 r. do godz. 13.00.

 
7. Ilość etatów
1/2 etatu

Dyrektor mgr inż. Jadwiga Jaworska

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 ()