BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 119
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 119 W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
pracownik obsługi – sprzątająca/sprzątający


1. Wymagania formalne

 • posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • posiada co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe,
 • niekaralność,


2. Wymagania dodatkowe

 • punktualność, uczciwość, pracowitość,
 • rzetelność i dbałość o jakość wykonywanej pracy,
 • komunikatywność – umiejętność pracy w zespole


3. Zakres obowiązków


1. Sprzątanie (zamiatanie, odkurzanie, czyszczenie, mycie, porządkowanie, dezynfekcja)  powierzchni wewnętrznych budynku, wyposażenia klas oraz okien i drzwi, opróżnianie koszy i wynoszenie śmieci w godzinach popołudniowych.

2. Czynności codziennej obsługi mające zapewnić utrzymanie w stałej czystości ciągów komunikacyjnych oraz sanitariatów, w tym uzupełnianie środków higieny osobistej.

3. Wykonywania dodatkowych prac w budynku szkoły i na jej terenie w ramach potrzeb, zgodnie z kwalifikacjami i zajmowanym stanowiskiem pracowniczym.

4. Pełnienia dyżurów w szkole w zależności od potrzeb, zwłaszcza podczas przeprowadzania w szkole remontów przez firmy zewnętrzne.

5. Utrzymywanie w dobrym stanie i porządku powierzonych narzędzi i urządzeń.4. Warunki pracy i płacy:

 • zatrudnienie na czas określony – zastępstwo za nieobecnego pracownika,
 • wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów oraz Regulaminem wynagradzania pracowników w Szkole Podstawowej nr 119,
 • miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 119, 31-319 Kraków, ul. Czerwieńskiego 1
 • rozpoczęcie zatrudnienia: od zaraz 


5. Wymagane dokumenty:

 • podanie o pracę, CV, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz oświadczenie
  o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane
  z ogłoszonym naborem.


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać mailowo na adres szkola@sp119.pl lub w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 14:00 do 31 sierpnia 2018 roku. Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.  Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie uzgodnionym terminie. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania niezbędne (formalne), którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty, będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP szkoły.7. Ilość etatów
1 etat

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 119

Henrietta Bicz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 119 (pracownik obsługi - sprzatająca/sprzatający)