BIP MJO - Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
samodzielny referent/sekretarz placówki

 


1. Wymagania formalne
1.    spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych oraz określonych w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
2.    znajomość regulacji prawnych w zakresie: Kodeksu Pracy, prawa oświatowego, administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, przepisów związanych z rozliczeniem składek i zasiłków ZUS, ustawy prawo zamówień publicznych;
3.    wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 2 letni staż pracy lub wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 3 letni staż pracy.


2. Wymagania dodatkowe
1.    preferowana będzie osoba posiadająca doświadczenie w prowadzeniu spraw kadrowych placówki oświatowej,
2.    doświadczenie w pracy z programem Zintegrowany System Zarządzania Oświatą w zakresie modułu Kadry,
3.    znajomość pakietu biurowego MS Office,
4.    znajomość programu SIO i programu sprawozdawczego GUS,
5.    znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
6.    dokładność i rzetelność, odpowiedzialność oraz dobra organizacja pracy, samodzielność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.


3. Zakres obowiązków
z zakresu kadr:
1.    prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej nauczycieli, pracowników administracji i obsługi zgodnie ze stosownymi przepisami, w tym w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Oświatą,
2.    przygotowywanie dokumentacji dotyczących wypłat wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, umów o dzieło, nagród i innych,
3.    systematyczne zgłaszanie wszelkich zmian związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem nauczycieli i pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Centrum oraz sporządzanie stosownych zaświadczeń, formularzy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4.    sporządzanie sprawozdań (GUS, PEFRON, SIO) z zakresu kadr nauczycieli i pracowników administracji i obsługi,
5.    prowadzenie i ustalanie urlopów kadry kierowniczej i pracowników administracji i obsługi placówki,
6.    sprawowanie nadzoru nad pracą pracowników administracji i  obsługi w tym rozliczanie pracowników administracji i obsługi w zakresie dyscypliny pracy, w tym nadzór nad listami obecności, kartotekami ewidencji obecności w pracy,
7.    przygotowywanie sprawozdań i zestawień z zakresu dyscypliny pracy, w tym obecności i nieobecności w pracy.
8.    obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
z zakresu obsługi sekretariatu:
1.    obsługa korespondencji przychodzącej do placówki i wychodzącej z placówki,
2.    segregowanie i przekazywanie korespondencji do adresatów na terenie placówki,
3.    obsługa poczty elektronicznej,
4.    redagowanie pism i przygotowywanie zaświadczeń oraz prowadzenie rejestrów,
5.    przyjmowanie i wydawanie pism, zaświadczeń i innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem placówki,
6.    redagowanie strony BIP placówki,
7.    drukowanie, kopiowanie, faksowanie i kompletowanie dokumentów,
8.    przyjmowanie interesantów (z zewnątrz i z wewnątrz placówki),
9.    odbieranie telefonów, przyjmowanie i łączenie rozmów,
10.    organizacja zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych kierownictwa placówki,
11.    serwowanie poczęstunku dla gości placówki.
12.    prowadzenie terminarza spotkań i zadań kierownictwa placówki,
13.    umawianie spotkań przełożonych,
14.    sporządzanie raportów i protokołów na potrzeby kierownictwa placówki,
15.    przygotowywanie dokumentów i materiałów dla kierownictwa placówki,
16.    prowadzenie dokumentacji związanych z zamówieniami publicznymi,
17.    obsługa elektronicznych systemów związanych z funkcjonowaniem placówki.


4. Warunki pracy i płacy:
1.    umowa na okres próbny,
2.    w perspektywie umowa na czas nieokreślony,
3.    wynagrodzenie zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.


5. Wymagane dokumenty:
1.    CV i list motywacyjny z opisem przebiegu pracy zawodowej,
2.    kwestionariusz osobowy kandydata,
3.    kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia (dyplomy, świadectwa, certyfikaty),
4.    kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
5.    oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku,
6.    oświadczenie o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7.    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8.    informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).
Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
1.    Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko urzędnicze ds. kadrowo-administracyjnych" należy składać osobiście w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie do dnia 3 września 2018 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 lub wysłać pocztą na adres:
Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie, 31-123 Kraków, ul. Krupnicza 42a
2.    Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
3.    Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego.
4.    Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl).


7. Ilość etatów
Zatrudnienie w wymiarze 1 etatu - planowane od 17 września 2018 r.


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - zwanego dalej RODO, podajemy poniższe informacje.
1)    Administratorem Państwa danych osobowych będzie Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Krupnicza 42a, 31-123 Kraków.
2)    Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z zatrudnieniem w szczególności w celu realizacji procesu rekrutacji w Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Krupnicza 42a, 31-123 Kraków.
3)    Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
4)    Dane osoby (osób), w zakresie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, które wygrają nabór, zostaną zamieszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Krupnicza 42a, 31-123 Kraków.
5)    Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia naboru oraz przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.
6)    W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:
a)    dostępu (na zasadach określonych w art. 15 RODO),
b)    sprostowania (na zasadach określonych w art. 16 RODO),
c)    usunięcia (na zasadach określonych w art. 17 RODO),
d)    ograniczenia przetwarzania (na zasadach określonych w art. 18 RODO),
e)    przenoszenia (na zasadach określonych w art. 20 RODO),
f)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (na zasadach określonych w art. 21 RODO).
7)    Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8)    Podanie przez Panią / Pana danych osobowych w zakresie, o których mowa w pkt. 5 ogłoszenia naboru kandydatów, jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
9)    Podanie przez Panią / Pana innych danych osobowych niż wskazanych w pkt. 8 jest dobrowolne.

mgr inż. Marek Filipczyk
Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Centrum Kształcenia Praktycznego (2)