BIP MJO - Żłobek Nr 13

DYREKTOR ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO NR 13

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

KSIĘGOWY

 1. Wymagania formalne

1) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008, Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) oraz określonych w art. 54 ust. ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) zakresie wykształcenia i stażu tj.:

a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości lub:

b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości.

Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym naborze.

2. Wymagania dodatkowe

- doświadczenie zawodowe w księgowości jednostek budżetowych,

- znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej, ustawy o rachunkowości, ustawy finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych, przepisów dotyczących: podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy,

- znajomość programu finansowo- księgowego Vulcan Optivum,

- umiejętność wykonywania sprawozdań budżetowych, opracowań, planów finansowych,

- biegła znajomość obsługi programu Budżet JB PLUS służącego do sporządzania sprawozdawczości budżetowej w jednostkach podległych samorządom,

- znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej PEKAOBIZNES24,

- znajomość zagadnień płacowych oraz ubezpieczeniowych w jednostkach budżetowych,

- znajomość programu Płatnik,

- biegła znajomość programu Microsoft Office (EXCEL, WORD).

3. Zakres obowiązków

- prowadzenie rachunkowości Żłobka Samorządowego Nr 13,

- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
4. Warunki pracy i płacy:

- zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony,

- wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. ( Dz. U. Nr5 poz. 398) oraz Regulaminem wynagrodzenia pracowników Żłobka Samorządowego Nr 13,

- miejsce pracy: Żłobek samorządowy Nr 13, os. Centrum A bl. 12, 31-925 Kraków

5. Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

b) list motywacyjny i CV,

c) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i odpowiedni stan pracy,

d) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

e) zaświadczenie o niekaralności (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

f) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Żłobek Nr 13 z siedzibą os. Centrum A 12, 31-925 Kraków .Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu rekrutacji. Informujemy, że: macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. .Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

 Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl.

 


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: zlobek13@poczta.fm

Żłobek Samorządowy Nr 13, os. Centrum A bl. 12, 31-925 Kraków w terminie do dnia 31.08.2018 do godz.13:00

Koperta z dokumentami powinna posiadać adnotację: „Nabór – Księgowy”.

Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie uzgodnionym terminie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani droga telefoniczną. Informacja w wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
7. Ilość etatów

1/8 etatu

Dyrektor Teresa Kot


 
Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Żłobek Nr 13 (Ksigowy)