BIP MJO - Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
DYREKTOR

Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko Radcy Prawnego

nr ref. 7-ZIM-2018

 

 

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (FORMALNE):

1. obywatelstwo polskie

2. wykształcenie wyższe prawnicze oraz uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego potwierdzone wpisem na Listę Radców Prawnych

3. co najmniej 5 lat stażu pracy w administracji publicznej i minimum 3 lata doświadczenia zawodowego jako radca prawny

4. nieposzlakowana opinia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni

z praw publicznych

5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego

lub umyślne przestępstwa skarbowe

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu (ocena zerojedynkowa).

 

II. WYMAGANIA DODATKOWE (będące przedmiotem oceny):

1. podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce

2. znajomość ustawy prawo zamówień publicznych

3. znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego

4. znajomość podstawowych zagadnień związanych z realizacją projektów finansowanych

ze środków zewnętrznych

5. znajomość ustawy o finansach publicznych

6. znajomość ustawy o samorządzie gminnym

7. znajomość ustawy o pracownikach samorządowych

8. znajomość ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 

Uwaga: Po analizie przedłożonych dokumentów potwierdzających spełnienie powyżej wymienionych wymagań zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne, jedynie wybranych osób.

 

III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1. wydawanie opinii i udzielanie porad prawnych oraz informowanie o zmianach w obowiązujących przepisach prawnych dotyczących zakresu działalności Zarządu

2. doradztwo w sporządzaniu aktów prawnych, regulaminów, umów i porozumień oraz ich opiniowanie pod względem prawnym

3. parafowanie projektów umów

4. informowanie kierownictwa Zarządu o uchybieniach w działalności Zarządu w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień

5. uczestniczenie w prowadzonych przez Zarząd rokowaniach i negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego

6. występowanie w charakterze pełnomocnika Zarządu w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi

7. opiniowanie prawidłowości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy

8. nadzór prawny nad egzekucją należności Zarządu

 

Zadania i obowiązki Radców prawnych wynikają z ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 233 ze zm.).

 

IV. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

1) wymiar czasu pracy: 1 etat

2) płaca zasadnicza w wysokości z przedziału 3500 zł do 5500 zł brutto + dodatek funkcyjny

3) miejsce pracy: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie, ul. W. Reymonta 20

 

V. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM DATĘ UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA:

W Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

VI. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) CV,

2) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

3) dokumenty potwierdzające staż pracy.

4) oświadczenia wg załączonego wzoru

 

VII. ZASADY NABORU:

Wymagane dokumenty należy składać drogą elektroniczną (w przypadku załączników mile widziane będą skany dokumentów scalone w jeden plik pdf) na adres: sekretariat@zim.krakow.pl do dnia 20 sierpnia 2018 r. do godziny 15.00.

Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić do wglądu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone przez kandydatów kopie dokumentów nie będą zwracane. Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn

i bez wyłaniania kandydatów.

 

VII. TERMIN ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH:

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych na ww. stanowisko planuje się w dniach 22 sierpnia 2018 r. w siedzibie Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie, ul. W. Reymonta 20.

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru zostanie przekazana wyłącznie kandydatom, którzy brali udział w rozmowach kwalifikacyjnych, drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy w terminie do dnia 27 sierpnia 2018 r.

Informacja o nazwisku kandydata wyłonionego na stanowisko Radcy Prawnego będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.krakow.pl/zim najpóźniej do dnia 27 sierpnia 2018 r.

 

Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie

Janina Pokrywa
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W ZARZĄDZIE INWESTYCJI MIEJSKICH W KRAKOWIE

 

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1), dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie, ul. W. Reymonta 20, NIP 6762530337, Regon 367252869.

2. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:

- poczta elektroniczna: iod@zim.krakow.pl,

- nr telefonu: 12 341 85 84.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.

4. Odbiorcą Pana/Pani danych będą pracownicy Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie odpowiedzialni za przebieg procesu rekrutacji.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie zatrudniony w drodze naboru, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych osób będą niszczone po upływie 4 tygodni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, w zakresie wynikającym z przepisów RODO.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne; niepodanie danych osobowych skutkować będzie niemożnością przeprowadzenia procesu rekrutacji i zawarcia umowy o pracę.

 

 

 


Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ()