BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 18

w Krakowie, ul. Senatorska 35

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Referent

 

1. Wymagania formalne (niezbędne):

 

a. spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260),

b. wymagania kwalifikacyjne zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 936) – wykształcenie co najmniej średnie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,

c. biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny).

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

a. znajomość programu Zintegrowany System Zarządzania Oświatą – moduł majątek, Systemu Informacji Oświatowej,

b. znajomość regulacji prawnych w zakresie administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa oświatowego,

c. umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań (np. na potrzeby GUS),

d. odpowiedzialność, dokładność, sumienność, terminowość, rzetelność, komunikatywność.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

- prowadzenie ewidencji majątku szkoły z zastosowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (ewidencjonowanie na kontach 011,013,020 i przypisywanie do składników wyposażenia, kasacje, opis majątku, inwentaryzacja),

- sporządzanie sprawozdań związanych z administracyjną działalnością szkoły i z zakresem realizowanych zadań,

- sporządzanie i kontrola umów najmu, prowadzenie rejestru umów najmu,

- wprowadzanie aktualnych danych do baz danych np. SIO, ZSZO,

- prowadzenie składnicy akt zgodnie z obowiązującymi przepisami w porozumieniu z Państwowym Archiwum w Krakowie,

- zakup, prowadzenie rejestru, przechowywanie pieczęci urzędowych i kontrola ich używania przez uprawnione osoby,

- zaopatrzenie szkoły w materiały biurowe, środki czystości, znaczki, bilety MPK, itp.,

- zastępowanie Sekretarza szkoły w razie nieobecności,

- współpraca w Kierownikiem gospodarczym m.in. w zakresie remontów i przeglądów budynku,

- realizacja zadań zleconych przez przełożonych, a wynikających z potrzeb zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

 

4. Informacja o warunkach pracy:

 

a. wymiar zatrudnienia: 0,75 etatu,

b. wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 936) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych ZSO nr 18,

c. miejsce pracy: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie, ul. Senatorska 35.

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZSO nr 18, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

 

6. Wymagane dokumenty:

 

a. Curriculum Vitae,

b. list motywacyjny,

c. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

d. oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

f. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

g. kopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

a. dokumenty należy składać osobiście w godzinach 8-14 w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do szkoły) na adres: ZSO nr 18, ul. Senatorska 35 30-106 Kraków w terminie do dnia 20.08.2018 do godz. 10:00,

b. złożone koperty z dokumentami należy opisać: „Nabór na stanowisko referenta w ZSO nr 18”,

c. oferty niekompletne lub złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane, nadesłanych dokumentów nie zwracamy,

d. z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym telefonicznie terminie.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej szkoły oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - zwanego dalej RODO informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie, ul. Senatorska 35, 30-106 Kraków.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z zatrudnieniem w szczególności w celu realizacji procesu rekrutacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

5. Dane osoby (osób), w zakresie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, które wygrają nabór zostaną zamieszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia naboru oraz przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę

z wybranym kandydatem.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:

  1) dostępu (na zasadach określonych w art. 15 RODO),

  2) sprostowania (na zasadach określonych w art. 16 RODO),

  3) usunięcia (na zasadach określonych w art. 17 RODO),

  4) ograniczenia przetwarzania (na zasadach określonych w art. 18 RODO),

  5) przenoszenia (na zasadach określonych w art. 20 RODO),

  6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ( na zasadach określonych w art. 21 RODO).

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie o których mowa w pkt 6 ogłoszenia naboru kandydatów jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy, oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

10. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych niż wskazanych w pkt 9 jest dobrowolne.

 

 

Dyrektor Szkoły mgr Agnieszka Chyc-Sobczyk

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (referent)