BIP MJO - Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy

Dyrektor Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Krakowie ogłasza NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze –

samodzielny referent ds. administracyjnych.

I. Wymogi formalne

1. Obywatelstwo polskie.

2. Wykształcenie wyższe i 2 lata stażu pracy lub średnie i 4 lata stażu pracy zgodnie

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (H. Samorządowe jednostki organizacyjne).

3. Niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

Skarbowe.

4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.

II. Wymagania dodatkowe

1. Umiejętność analitycznego myślenia.

2. Umiejętność pracy w zespole.

3. Komunikatywność, samodzielność w działaniu, odporność na stres.

4. Znajomość wybranych zagadnień prawa, dotyczących poniżej podanego zakresu obowiązków

5. Preferowane wykształcenie z zakresu prawa lub administracji

6. Znajomość obsługi komputera (Windows, Microsoft, Office),

ewentualnie znajomość obsługi Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (ZSZO) oraz

programu sprzedażowego X-sol

III. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi więcej niż 6%.

IV. Zakres obowiązków

1. Prowadzenie raportów kasowych placówki w programie ZSZO.

2. Wystawianie refaktur, faktur i not księgowych ZSZO.

3. Prowadzenie gospodarki inwentarzowej placówki.

4. Czuwanie nad aktualnością informacji na stronie internetowej.

5. Obsługa skrzynki mailowej ośrodka.

6. Rejestrowanie poczty przychodzącej w programie OPTIMA.

7. Pełnienie dyżurów w punkcie kasowym ośrodka.

8. Przygotowywanie grafików pracy.

9. Prowadzenie bieżących spraw administracyjnych.

10. Przygotowywanie komunikatów o jakości wody na pływalni, przysyłanie sprawozdań z badań oraz zgłoszeń do WSSE w Krakowie, przygotowywanie i uzgadnianie harmonogramów badań wody na pływalni.

11. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma.

V. Warunki pracy i płacy

1. Zatrudnienie od 01 września 2018 roku

2. Wymiar zatrudnienia 1 etat – 40 godzin tygodniowo

3. Czas pracy: w uzgodnieniu z dyrektorem

4. Stanowisko i wynagrodzenie: samodzielny referent d/s administracyjnych, zgodnie z VII grupą

zaszeregowania

5. Miejsce pracy: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy w Krakowie

VI. Wymagane dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2. List motywacyjny i CV,

3. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy,

4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

VII. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

VIII. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”

IX. Komplet dokumentów z dopiskiem: „NABÓR na stanowisko samodzielnego referenta” należy składać osobiście w siedzibie KSOS (sekretariat, pn-pt od 8-15), lub mailowo na adres michalek@ksos.krakow.pl lub drogą pocztową na adres:

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy

Al. Powstania Warszawskiego 6

31-549 Kraków

w terminie do dnia 17 sierpnia 2018 roku. (liczy się data wpływu do placówki)

 

X. Aplikacje, które wpłyną do placówki niekompletne lub po określonym wyżej terminie n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

 

XI. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na Tablicy Ogłoszeń i stronie internetowej KSOS.

 

XII. Wybrane osoby zostaną powiadomione indywidualnie drogą telefoniczną.

Dyrektor KSOS

Zdzisław Tracz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy ()