BIP MJO - VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie

Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego im.Adama Mickiewicza w Krakowie,

 

ul.Wąska 7 31-057 Kraków

 

 

 

OGŁASZA NABÓR

 

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

woźna/woźny

 

wymiarze 1/2 etatu

 

 

 

1. Wymagania formalne

 

- Wiedza z zakresu podstawowych zagadnień sprzątania, higieny, BHP i p. poż

 

- Niekaralność

 

2. Wymagania dodatkowe

 

-Dyspozycyjność i punktualność

 

-Pracowitość, sumienność, rzetelność,

 

-Umiejętność pracy w zespole

 

3. Zakres obowiązków

 

- Dozorowanie budynku w czasie zajęć szkolnych

 

- Dbanie o czystość i porządek w wyznaczonych pomieszczeniach szkolnych

 

- Sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków i dodatkowych prac zgodnie z

 

zajmowanym stanowiskiem

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

- Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

-Wymiar czasu pracy- 1/2 etatu

 

-Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego oraz Regulaminem Wynagradzania Pracowników Samorządowych w VI LO w Krakowie

 

- Miejsce pracy- VI Liceum Ogólnokształcące im.Adama Mickiewicza w Krakowie,

 

ul.Wąska 7

 

-Rozpoczęcie zatrudnienia: 1 września 2018r.

 

5. Wymagane dokumenty:

 

-CV

 

-Podanie o pracę

 

-Oświadczenie o niekaralności

 

-Ksero świadectwa ukończenia szkoły

 

- Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 922) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, ul. Wąska 7; 31–057 Kraków z dopiskiem „Nabór na stanowisko woźna/ woźny w VI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie” w terminie do 20 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00. Decyduje data wpływu do sekretariatu liceum.

 

Oferty, które wpłyną po w/w terminie lub oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

Wicedyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego

 

im. Adama Mickiewicza w Krakowie

 

mgr Marta Nowak

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie (woźna/woźny)