BIP - Trasa Łagiewnicka SA

 

Elektroniczna skrzynka podawcza Trasy Łagiewnickiej S.A.

 

Za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej osoby posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty, mogą załatwić wytypowaną sprawę bez konieczności osobistego stawiennictwa w jednostce, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jednostki została założona na platformie e-PUAP: https://www.epuap.gov.pl/ .

 

Adres skrytki podmiotu na ESP ePUAP, do użycia przy adresowaniu pism:

/TLSA/domyslna

 

 

Usługa pisma ogólnego do podmiotu jest dostępna za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej jednostki pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe .

Niezbędnym do skorzystania z niej jest założenie konta na stronie: https://www.epuap.gov.pl/ .

 

Akceptowane formaty i struktury fizyczne dokumentów elektronicznych oraz nośników:

 

• Format xml dla danych tekstowych przesyłanych po wypełnieniu formularza Elektronicznej Skrzynki Podawczej i opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

• Formaty dokumentów: .txt, .rtf, .pdf, .doc, ODF (.odt, .ods, .odp, .odg) .jpg, .gif, .tif , .xls, .png dołączanych jako załącznik do formularza ESP,

• Formaty kwalifikowanego podpisu elektronicznego: XAdES, XMLsig, PAdES, CAdES, ASiC,

• Rodzaje nośników danych, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny lub, na których może zostać zapisane urzędowe poświadczenie odbioru, DVD, CD-R lub CD-RW (nagranych w trybie multisesyjnym) lub pamięć przenośna typu flash z interfejsem zgodnym ze standardem USB 2.0.

 

Maksymalny rozmiar załącznika dołączanego z dysku do pisma zależy od użytego formularza elektronicznego. Dla formularza „Pisma ogólnego do podmiotu publicznego” (dokumentu elektronicznego) wynosi 500 MB.

Zakresy użytkowe dokumentów elektronicznych: wzory dokumentów elektronicznych wykorzystywanych przez jednostkę są opublikowane w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych dostępnym pod adresem: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/inne-systemy/crwde

 

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone