BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28
DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
OS. SZKOLNE 28 W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
KIEROWNIK ZESPOŁU OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNEGO NR 1


1. Wymagania formalne

a. spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.),

b. wykształcenie wyższe,

c. doświadczenie (minimum pół roku) zdobyte przy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) lub przy realizacji usług medycznych,

d. doświadczenie (minimum pół roku) w pracy na stanowiskach kierowniczych,

e. znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu bardzo dobrym.

 

2. Wymagania dodatkowe

a. znajomość następujących aktów prawnych:

    - ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.),

    - ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.),

    - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922),

    - ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 882),

    - rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r., poz. 964),

    - rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć z rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 250),

b. predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, sumienność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, odporność na stres, umiejętność realizowania zadań pod presją czasu.3. Zakres obowiązków

a. planowanie i nadzór nad pracą pracowników Zespołu, opracowywanie harmonogramów pracy pracowników, kierowanie pracowników na szkolenia,

b. opracowywanie  i nadzór nad prowadzeniem niezbędnej dokumentacji dotyczącej mieszkańców, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

c. inicjowanie, planowanie i organizowanie czasu wolnego mieszkańców,

d. organizowanie realizacji zadań w zakresie pielęgnacji i opieki nad mieszkańcami

e. organizowanie zajęć usprawniających stosownie do indywidualnych możliwości mieszkańców,

f. pomoc mieszkańcom w podjęciu pracy,

g. współpraca z rodzinami mieszkańców, kuratorami, opiekunami prawnymi osób ubezwłasnowolnionych i instytucjami zajmującymi się sprawami mieszkańców,

i. zapewnienie kontaktu z kapłanem i udziału w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańca,

h. współpraca z Radą Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej,

i. pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu problemów osobistych i rodzinnych

j. współpraca z lekarzem w celu zapewnienia mieszkańcom odpowiednich usług medycznych,

k. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Domu Pomocy Społecznej w zakresie działań ukierunkowanych na mieszkańca,

m. dbałość o właściwy poziom higieniczno-sanitarny pomieszczeń Domu,

n. dbałość o sprzęt i wyposażenie  oraz zgłaszanie wszelkich usterek, awarii i potrzeb gospodarczych odpowiednim służbom Domu Pomocy Społecznej,

o. sporządzanie planu zadań oraz sprawozdań z pracy Zespołu ,

p. wykonywanie innych zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, poleconych przez bezpośredniego przełożonego.

r. kontrola realizacji zadań


4. Warunki pracy i płacy:

a. umowa o pracę na czas określony (pierwsza umowa o pracę z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej),

b. wynagrodzenie zasadnicze , dodatek funkcyjny, dodatek stażowy , nagroda uznaniowa zgodnie z  Regulaminem Wynagradzania Pracowników Domu Pomocy Społecznej.5. Wymagane dokumenty:

a. CV i list motywacyjny,

b. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

c. dokumenty poświadczające staż pracy,

d. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

e. oświadczenie o niekaralności,

f. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej Krakowie os. Szkolne 28 moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko Kierownika Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego

g. opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku niniejszego naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej w Krakowie os. Szkolne 28 moich danych osobowych wskazanych

w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w Domu Pomocy Społecznej”.6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wskazane w pkt 5 dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej, os. Szkolne 28  w terminie do 20.08. 2018 roku (liczy się data wpływu do Domu Pomocy Społecznej). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: KIEROWNIK ZESPOŁU OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNEGO Nr 1”.

Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana za pośrednictwem strony Biuletynu Informacji Publicznej o adresie: www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej Domu Pomocy Społecznej os. Szkolne 287. Ilość etatów
1

 

Dom Pomocy Społecznej w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik powyżej 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Marta Chechelska
   Dyrektor


 

Informacja o kandydatach spełniających warunki formalne:

 

Informuję , że oferty na zgłoszony nabór przesłało 4 kandydatów. W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 4 aplikantów spełniło wymogi formalne. Do następnego etapu zakwalifikowało się 4 kandydatów.

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 (2)