BIP MJO - Orkiestra Sinfonietta Cracovia

DYREKTOR

ORKIESTRY STOŁECZNEGO KRÓLEWSKIEGO MIASTA KRAKOWASINFONIETTA CRACOVIA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

KSIĘGOWY/KSIĘGOWA


1. Wymagania formalne

 • Wymagania zgodne z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (tekst jednolity: Dz.U.2014, poz. 1202) określone dla stanowisk urzędniczych.
 • Wykształcenie wyższe lub średnie o profilu ekonomicznym i min. trzyletni staż pracy w dziale księgowości.

 

2. Wymagania dodatkowe

 • Doskonała znajomość Ustawy o rachunkowości.
 • Biegła znajomość obsługi komputera, programu Comarch OPTIMA oraz programu PŁATNIK.

Mile widziane:

 • Doświadczenie w pracy w jednostce samodządowej, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji kultury.
 • Znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej.
 • Znajomość Ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej.
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Znajomość języka angielskiego.


3. Zakres czynności i obowiązków

 • Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz wykonywanie na ich podstawie właściwych księgowań oraz innych operacji.
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi na rachunku bankowym Orkiestry.
 • Bieżące księgowanie wyciągów bankowych i przygotowywanie przelewów bankowych.
 • Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Inwentaryzacja mienia jednostki.
 • Opracowywanie danych na poczet deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku VAT.
 • Tworzenie list płac.
 • Realizacja obowiązków w zakresie rozliczeń z ZUS.
 • Przygotowywanie sprawozdawczości GUS.
 • Prowadzenie ewidencji umów o dzieło.
 • Terminowe wykonywanie sprawozdań, raportów i zestawień ekonomiczno-finansowych zgodnie z regulacjami wewnętrznymi oraz wymaganiami Organizatora.
 • Rozliczanie kosztów wyjazdów służbowych, diet i innych należności.
 • Wykonywanie innych księgowych czynności pomocniczych na zlecenie Dyrektora bądź Głównego Księgowego.
 • Zastępowanie Głównego Księgowego w czasie jego nieobecności.


4. Warunki pracy


Umowa o pracę.5. Wymagane dokumenty


CV wraz z listem motywacyjnym.


6. Termin i miejsce składania dokumentów

 

Dokumenty można składać w siedzibie Orkiestry, przy ul. Papierniczej 2 w Krakowie (31-221)

bądź nadsyłając je mailowo na adres: dyrektor@sinfoniettacracovia.com w terminie do dnia

14 września 2018 r.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych

w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez

Orkiestrę Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia z siedzibą w Krakowie,

przy ul. Papierniczej 2, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez

ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.7. Ilość etatów

 

Jeden etat.

 


 

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia z siedzibą w Krakowie (31-221)
przy ul. Papierniczej 2 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych
osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 
 
INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH
 
Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:
„Zgadzam się na przetwarzanie przez Orkiestrę Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia z siedzibą w Krakowie (31-221) przy ul. Papierniczej 2
danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”. W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą
pod adresem e-mail office@sinfoniettacracovia.com. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia),
są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie
Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać Twoje
dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji.
W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu
przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do
wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko
wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 90 dni od momentu nadesłania aplikacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy
niż 365 dni od momentu nadesłania aplikacji. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi
z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 365 dni od momentu złożenia aplikacji. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych innym podmiotom oraz nie przekazujemy
ich poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail office@sinfoniettacracovia.com.

 


 Dyrektor Jerzy Dybał

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Orkiestra Sinfonietta Cracovia ()