BIP MJO - Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców w Krakowie

Dyrektor Interwencyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej dla Chłopców w Krakowie ogłasza nabór

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Samodzielny referent

 

I. Wymagania formalne

• wymagania zgodne z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (Dz.U.2016,poz.902 oraz Dz.U.2017 poz.60,1930 z późn. zm.) określone dla stanowisk urzędniczych

• wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, lub wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku

• staż pracy: wykształcenie średnie - min.4 lata; wyższe – min.2 lata

• doświadczenie na stanowisku kadrowo-płacowym

• nieposzlakowana opinia

Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

II. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

• znajomość Prawa Pracy (Kodeks Pracy);

• znajomość Ustawy o pracownikach samorządowych;

• znajomość Ustawy o finansach publicznych;

• znajomość obsługi programu płacowo-kadrowego VULCAN;

• znajomość przepisów dot. ubezpieczeń i podatków;

• znajomość obsługi programów PŁATNIK, e-PFRON, bankowości elektronicznej;

• biegła obsługa komputera i programów biurowych; łatwość redagowania pism urzędowych;

• komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej;

• skrupulatność i terminowe wykonywanie zadań;

• otwartość na nowe wyzwania, dyspozycyjność;

• gotowość do kształcenia zawodowego.

Dodatkowym atutem kandydata będzie znajomość zasad księgowości i sprawozdawczości budżetowej.

III. Zakres obowiązków

• sporządzanie list płac wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, nagród uznaniowych itp.;

• naliczanie wypłat wynagrodzeń chorobowych i zasiłków chorobowych, macierzyńskich;

• naliczanie odpisu na ZFŚS oraz wypłat świadczeń socjalnych;

• sporządzanie i wysyłanie przelewów do banku z wypłat i potrąceń;

• prowadzenie i rozliczanie ewidencji czasu pracy pracownika;

• prowadzenie kartotek zarobkowych;

• prowadzenie akt osobowych i spraw kadrowych placówki;

• wydawanie skierowań na badania okresowe pracowników i kontrola nad terminami ważności tych badań;

• sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu ZUS RP-7;

• sporządzanie sprawozdań rocznych do Urzędu Skarbowego (PIT-y);

• wystawianie zaświadczeń o dochodach pracowników na żądanie osoby zainteresowanej;

• rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS;

• tworzenie miesięcznego rozliczenia z ZUS (składki od wynagrodzeń);

• sporządzanie sprawozdań dot. zatrudnienia w tym do GUS;

• Prowadzenie składnicy akt jednostki;

• zastępowanie Głównego Księgowego w czasie jego nieobecności;

• inne czynności zlecone przez Dyrektora i Głównego Księgowego.

IV. Warunki pracy i płacy:

• rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony 6-mies. z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Zatrudnienie od dnia 01.10.2018r.

• wymiar czasu pracy: 3/4 etatu

• praca w podstawowym systemie czasu pracy

• wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r.(Dz.U 2018,poz.936 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminem Wynagradzania Pracowników IPOW.

• miejsce pracy: IPOW dla Chłopców ul. Naczelna 12, 31-421 Kraków

V. Wymagane dokumenty:

• Kwestionariusz osobowy podpisany odręcznie – wg. załączonego wzoru

• Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz dodatkowe uprawnienia, kursy, staże, a także doświadczenie zawodowe i staż pracy (kserokopie).

• Oświadczenie o niekaralności kandydata– osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia przedstawi informację z Krajowego Rejestru Karnego.

• podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem: wg. zał. wzoru

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w IPOW dla Chłopców w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

VII. Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych

w procesie rekrutacji. – w zał.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

• Dokumenty z dopiskiem „Nabór –samodzielny referent”

należy składać (osobiście lub przesłać pocztą) w sekretariacie IPOW dla Chłopców

ul. Naczelna 12, 31-421 Kraków (od godz. 7.30 - 15.30) do dnia 03.09.2018r. godz.9.00 decyduje data stempla pocztowego)

• Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

• Postępowanie naboru obejmuje analizę dokumentów kandydata oraz rozmowy z wybranymi kandydatami.

• Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

• O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie.

• Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich załączonych dokumentów.

• Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie placówki.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata

Dyrektor IPOW dla Chłopców

Bożena Kozera

Kraków, dnia 06.08.2018r.

 

 

Załączniki

1. Klauzula informacyjna

2. Kwestionariusz osobowy

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców w Krakowie (2)