BIP MJO - Żłobek Nr 19

DYREKTOR ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO NR 19 W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

OPIEKUN W ŻŁOBKU

 

1. Wymagania formalne

Wykształcenie zgodne z Ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( tj.Dz.U. 2018 poz. 603 z późn. zmian.).

 

2. Wymagania dodatkowe

- aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych,

- zaświadczenie o niekaralności,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

- predyspozycje osobowościowe: cierpliwość, wyrozumiałość, odpowiedzialność, kreatywność, zdolność empatii, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

 

3. Zakres obowiązków

- pełnienie czynności opiekuńczych, edukacyjnych i wychowawczych wobec dzieci od 20-go tygodnia życia do lat 3

- czynne uczestniczenie w zajęciach, spacerach i wycieczkach

- pomoc dzieciom w czynnościach samoobsługowych i sanitarno - higienicznych

- karmienie dzieci

- czynny udział w działaniach podnoszących jakość pracy żłobka, wewnętrznych szkoleniach dla pracowników

- wykonywanie z własnej inicjatywy zadań i czynności w ramach posiadanych kompetencji

- dbanie o ład i porządek stanowiska pracy

- wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy

 

4. Warunki pracy i płacy:

- wymiar czasu pracy: 1 etat

- zatrudnienie- Umowa o pracę – pierwsza umowa na czas określony z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony,

- wynagrodzenie- zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 poz. 1786 z późn. zmian.) oraz regulaminem wynagradzania pracowników Żłobka Nr 19.

- możliwość zatrudnienia od – wrzesień 2018 r.

- miejsce pracy: Żłobek Samorządowy Nr 19 w Krakowie 31-563, ul. Świtezianki 7.

5. Wymagane dokumenty:

- Curriculum Vitae /ze zdjęciem/ wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i ew. staż pracy,

- kopia aktualnej książeczki zdrowia,

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty składa się poprzez wysłanie wskazanych powyżej dokumentów pocztą tradycyjną na w/w adres placówki, pocztą elektroniczną (zlobek19@wp.pl) lub osobiste ich doręczenie w terminie do dnia 21.08.2018 roku.

O spełnieniu wymogów formalnych i terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej placówki. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty, które wpłyną po w/w terminie lub oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Dyrektor Żłobka Nr 19

Wiesława Nowosielska

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Żłobek Nr 19 () opiekun