BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków

 

Kierownik Działu Marketingu i Sponsoringu

Nr ref. 10/2018

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,

b) Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: Zarządzanie i Marketing, Zarządzanie w Sporcie, Prawo i Administracja, Ekonomia.

c) Doświadczenie zawodowe: minimum 4 letni staż pracy w tym minimum 2 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym.

 

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1. Znajomość statutu i zakresu działania Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie,

2. Znajomość przepisów:

a) ustawy o samorządzie gminnym,

b) ustawy o pracownikach samorządowych,

c) ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

d) ustawy o finansach publicznych,

e) ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,

f) ustawy Prawo o Ruchu Drogowym,

g) ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

h) ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

3. Umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawnych w w/w zakresie,

4. Doświadczenie zawodowe w pracy zawodowej z obszaru marketingu, sponsoringu, promocji, organizacji eventów,

5. Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji,

6. Umiejętność strategicznego myślenia i przewidywania zdarzeń, dążenie do celu,

7. Umiejętność pracy pod presją czasu,

8. Opanowanie w trudnych sytuacjach,

9. Dyspozycyjność w czasie,

10. Znajomość zagadnień związanych z reklamą, promocją, marketingiem internetowym i terytorialnym, sponsoringiem sportowym, social mediami, tworzeniem stron internetowych (w tym wiedza ogólna z zakresu Google Analytics, Adwords),

11. Bardzo dobra znajomość obsługi programów pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint),

12. Znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2.

13. Dobra znajomość drugiego języka obcego (np. niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski),

14. Dobra umiejętność pisania i redagowania tekstów promocyjnych,

15. Prawo jazdy kat. B,

16. Operatywność,

17. Komunikatywność,

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Zarządzanie i koordynacja pracami Działu zgodnie z kompetencjami,

2. Kierowanie pracami Zespołów ds. Marketingu, Sponsoringu i Nowych Mediów w tym:

a) Opracowanie planów promocji ZIS oraz organizowanych przez jednostkę wydarzeń sportowych,

b) Pozyskiwanie sponsorów, współpraca z partnerami jednostki,

c) Wytycznie kierunków pozyskiwania sponsorów (przygotowanie strategii sponsoringowej, koordynacja w jej wdrażaniu i realizacji),

d) Opracowanie koncepcji, koordynowanie i realizowanie lokalnych, krajowych i zagranicznych działań marketingowych mających na celu promocję wizerunku ZIS oraz wydarzeń sportowych organizowanych przez jednostkę,

e) Wytyczanie celów i kierunków promocji ZIS,

3. Planowanie działań promocyjnych jednostki poprzez wyznaczanie zadań o charakterze priorytetowym w zakresie promocji ZIS na dany rok,

4. Przygotowywanie media planów promocji imprez organizowanych i współorganizowanych przez ZIS,

5. Wsparcie merytoryczne pracowników przy realizacji media planu,

6. Opracowanie i koordynowanie kierunku promocji jednostki w nowych mediach (tj. nadzór nad funkcjonowaniem strony internetowej, mediów społecznościowych),

7. Opracowywanie miesięcznych i rocznych planów pracy Zespołów,

8. Korekta ofert, materiałów promocyjnych, prezentacji, dokumentów, umów/zleceń, pism,

9. Wyznaczenie celów pracy Zespołów oraz ich wdrożenie i egzekwowanie,

10. Współpraca z Działem Organizacji Imprez Sportowych.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat,

b) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia

służby przygotowawczej,

c) płaca zasadnicza od 4 500,00 zł brutto miesięcznie + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem

wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat.

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

6. Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w pok. 20), lub CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego albo numerem telefonu kontaktowego;

b) kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia),

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia),

e) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

g) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

i) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - ul. Walerego Sławka 10, 30 - 633 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko nr ref 10/2018" - w terminie do dnia 14.08.2018 r. Decyduje data wpływu do ZIS. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIS.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-64-51

 

8. Ilość etatów

1 etat

 

 

Dyrektor Krzysztof Kowal

 

 

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Kierownik Działu Marketingu i Sponsoringu nr ref. 10/2018